Podizanje javne svesti i monitoring implementacije odredaba Ustava i zakonskog okvira koji reguliše oblast lokalne samoupraveProjekat će se usredsrediti na analizu postojećih institucija i predloga za izmenu propisa vezanih za lokalnu samoupravu, i njene harmonizacije sa pretežnim međunarodnim normama u ovom polju, posebno imajući u vidu proces stabilizacije i pridruživanja (SAP). Projekat će takođe težiti podizanju nivoa političke kulture i prava na lokalnu samoupravu kroz pojavljivanje i kampanje u medijima, i kroz ekspertske debate o lokalnoj samoupravi u svetlu novog Ustava Srbije.

U trenutnom političkom i društvenom kontekstu, Komitet pravnika za ljudska prava vidi kao imperativ potrebu za demokratskom reformom postojećeg pravnog sistema u Srbiji, koji treba da bude fokusiran i realizovan preko različitih aktivnosti u okviru građanske zakonodavne inicijative.
Glavni cilj ovog projekta je da se istraže i identifikuju problemi u lokalnoj samoupravi, sa naročitim akcentom na opstrukciju, kao i da se izrade predlozi novih propisa u oblastima nabrojanim u predlogu projekta.
Da bi se to postiglo, projekat treba da se fokusira na uspostavljanje pravnog ekspertskog tima koji će:
 elaborirati prednacrte zakona i usvojene zakone,
 organizovati i izvršavati javne i ekspertske pravne debate
 pratiti implementaciju i pravne aspekte prakse trenutnog seta zakona o lokalnoj samoupravi, harmonizovanih sa novim Ustavom Srbije
 i organizacijovati serije debata čiji je cilj obezbeđenje različitih pravnih shvatanja u vezi sa temom lokalne samouprave kao osnovnog ljudskog prava.

Glavni cilj ovog projekta je podizanje svesti o odredbama Ustava koje se odnose na lokalnu samoupravu i monitoring implementacije novog Ustava u ovom polju, zajedno sa novo-usvojenim zakonima u oblasti lokalne samouprave.

Preuzmite publikaciju "Pravo na lokalnu samoupravu"Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023