Uključenje građana u društveni i politički život kroz zastupanje prava na peticije i predstavkeNaziv projekta: Uključenje građana u društveni i politički život kroz kroz zastupanje prava na peticije i predstavke

Zajednicki projekat YUCOM-a i Heinrich Böll Stiftung-a

Trajanje projekta: 12 meseci

Donator:Delegacija Evropske komisije za Republiku Srbiju, Instrument za demokratiju i ljudska prava
(EIDHR)

Glavni cilj kojem će akcija doprineti je demokratska reforma, zastupanje učešća građanja u političkom životu i direktno učešće građana u procesu donošenja odluka na svim nivoima i granama moći kroz usvajanje neophodne pravne regulative i uspostavljanje funkcionalnog mehanizma za regulisanje prava na peticije i predstavke.

Posebni ciljevi koji se žele postići akcijom su:

• Ocena efikasnosti postojećih mehanizama za ostvarivanje prava na peticije i predstavke.
• Podizanje nivoa svesti o potrebi poštovanja prava na peticije i predstavke kao osnovnog načina ostavarivanja direktne demokratije, koja omogućava aktivnije učešće građana u svakodnevnom političkom životu i procesu donošenja odluka.
• Podizanje nivoa svesti o Odboru za peticije i predstavke Narodne skupštine i ustavnom pravu na obraćanje ovom telu.
• Podizanje nivoa svesti vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou o važnosti poštovanja ljudskih prava u svetlu približavanja pristupanja Evropskoj uniji, uspostavljanjem odgovarajuće pravne regulative koja bi omogućila upoznavanje sa postojećim problemima.

Trajanje projekta je 12 meseci. Aktivnosti su podeljene u 6 grupa:

Istraživanje i analiza trenutnog stanja: intervjue, ankete, istraživanje pravne regulative i prakse zemalja iz regiona i Evropske unije itd. Glavni cilj ovog skupa aktivnosti je da se otkrije gde se Srbija nalazi u smislu normativne i pravne regulative za pokretanje i obradu građanskih inicijativa i peticija. Istraživanje će definisati osnovni pravac u oblasti ljudskih prava u državi, i ukazati gde se Srbija nalazi u odnosu na druge države u regionu. Izveštaj sa prikupljenim rezultatima će biti korišćen u daljim analizama.

Radionice: Pravni eksperti YUCOM-a i Hajnrih Bel Štiftung-a će organizovati jednodnevne radionice za pripremu peticija i predstavki u Beogradu i četiri druga grada u Srbiji (uključujući Preševo kao regionalni centar za opštine sa juga Srbije sa većinskim albanskim stanovništvom). Učesnici radionica, predstavljaće sve segmente lokalnog društva uključujući predstavnike vlasti, političkih partija, nevladinih organizacija, omladine, manjina itd. koji će naučiti kako da vrše svoje pravo na peticije i predstavke. Ukupno pedeset peticija i predstavki će biti poslato relevantnim institucijama, posle čega će reagovanje ovih institucija na inicijative biti nadgledano. Na taj način, kao dodatak treninzima, ovaj skup aktivnosti će sadržati i istraživačku komponentu na način da će rezultati nadgledanja biti uključeni u izveštaj i pripremljeni za navedeni skup aktivnosti.

Informativne sesije, panel diskusije: Cilj ovog skupa aktivnosti je da se prezentuju rezultati istraživanja (proučavanja, analiza, anketa) i radionica vlastima i nevladinim organizacijama. Kroz seriju informativnih sesija (uključujući onlajn sesije, konferncijske pozive i sastanke) i diskusije, biće prezentovane i preporuke za vlasti i građane za poboljšanje trenutnog stanja koje se ogleda u niskom direktnom učešću građana u donošenju odluka. Sva relevantna mišljenja i preporuke dobijene u ovoj fazi će biti iskorišćene za pripremu neophodnih promena pravne regulative.

Priprema i štampa publikacija: Po završetku istraživanja, panel diskusija i informativnih sesija čiji će rezultat biti nacrti preporuka za poboljšanje pravne regulative, biće pripremljena publikacija koja će prezentovati prethodno izvršene aktivnosti i njihove rezultate. Publikacija će biti prevedena na albanski i romski jezik i podeljena zainteresovanim stranama.

Osnivanje Call Centra – Aktivnost je osmišljena da se podrže građani i sve zainteresovane strane koje žele da se informišu o procesu podnošenja peticija i predstavki organima vlasti i o mehanizmima koji su uspostavljeni za nadgledanje postupanja po podnetim peticijama i predstavkama. Call centar će biti promovisan u medijima, na websajtovim-a YUCOM-a i Hajnrih Bel Štiftunga, kao i drugih partnerskih organizacija. Call centar će voditi pravni eksperti YUCOM-a. Podrška koja je obezbeđena kroz ovu aktivnost će uključivati: pravne savete i upustva vezana za peticije i druge oblike građanske inicijative; pomaganje u pripremanju peticija i drugih oblika građanskih inicijativa; zastupanje za rešavanje peticija i drugih slučajeva koje se vode pred relevantnim institucijama i vršenje javnog pritiska putem medija.

Organizovanje konferencija: Na kraju akcionog ciklusa, finalna konferencija će biti organizovana, na kojoj će YUCOM i Hajnrih Bel Štiftung predstaviti realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u okviru ovog jednogodišnjeg projekta. Pozivnice će biti poslate svima koji su učestvovali u projektu, ali i predstavnicima drugih nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, članovima Skupštine (naročito članovima Odbora za predstavke i peticije), članovima Vlade i relevantnim ministrima, ombudsmanu, međunarodnim organizacijama i civilnom društvu.


* * *

Ukupni očekivani rezultat akcije je podignuta opšta svest građana i javnih institucija da poštuju pravo građana da direktno učestvuju u uređenju i procesu donošenja odluka na način da bi se animirali građani i zastupanjem za ovo ljudsko pravo, kao i stvaranje pozitivne klime u Srbiji za usvajanje neophodne pravne regulative koja će omogućiti takvu demokratsku promenu.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023