ARIADNE MREŽA - protiv trgovine ljudima u jugoistočnoj EvropiNaziv projekta: Razvijanje web sajta ARIADNE, razmena dobre prakse, i dizanje svesti protiv trgovine ljudima u jugoistočnoj Evropi


Zajednicki projekat:


* Albanian Rehabilitation Centre for Trauma and Torture Victims- ARCT
* Useful to Albanian Women Association
* Association Zena B&H
* Assistance Centre for Torture Survivors- ACET
* Bulgarian Gender Research Foundation
* Croatian Law Centre - CLC
* Association for support and protection of children and families at risk For Happy Childhood
* Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia
* Human Rights Defence Centre - KEPAD
* Association for the Social Support of Youth - ARSIS
* La Strada Moldova
* Montenegrin Women's Lobby - MWL
* Romanian Forum for Refugees and Migrants - ARCA
* Angel Coalition
* Lawyers' Committee for Human Rights - YUCOM
* Center for the Protection of Women and Children - CPWC
* Human Resource Development Foundation - HRDF
* La Strada Ukraine

Trajanje projekta: 12 meseci (2008-2009)

Donator: Greek Ministry of Foreign Affairs (HELLENIC AID)

, the Ministry of Foreign Affairs of Norway

and the Canadian Embassy in Greece.


********************************************************************************

Korišćenje međunarodnih mehanizama u suzbijanju trgovine ljudima

Konferencija „Korišćenje međunarodnih mehanizama u suzbijanju trgovine ljudima“ održana je u Centru za kulturnu dekontaminaciju, u Beogradu, 16.06.2009. godine. Konferencija je deo zajedničkog projekta ARIADNE mreže, osnovane 2005. godine od strane 18 nevladinih organizacija među kojima je i YUCOM, a koja ima za cilj borbu protiv trgovine ljudima na području jugoistočne i istočne Evrope.

Cilj konferencije je bio da ohrabri nevladine organizacije koje se bave suzbijanjem trgovine ljudima da koriste međunarodne mehanizme u zastupanju pune implementacije standarda čije je poštovanje neophodno za suzbijanje trgovine ljudima.

Na samom početku konferencije, YUCOM-ov predstavnik, Milan Antonijević, prezentovao je postojeće međunarodne standarde u suzbijanju trgovine ljudima koje su sadržane u Priručniku za primenu međunarodnih instrumenata koji je objavio YUCOM. Takođe, predstavljen je i prevod publikacije na romskom jeziku, imajući u vidu da on može biti koristan za romske nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom.

Milan Antonijević je naglasio da se, u cilju podizanja svesti o mogućnostima korišćenja međunarodnih mehanizama u svakodnevnoj borbi protiv trgovine ljudima, YUCOM povezao sa velikim brojem nevladinih organizacija u Srbiji (u Kragujevcu, Novom Pazaru, Nišu, Preševu, Novom Sadu, Subotici i drugim gradovima), kojima je podeljen ovaj priručnik. Priručnik se, inače, može koristiti u različite svrhe – on može koristiti kao vodič svim licima koji su angažovani u suzbijanju trgovine ljudima, uključujući i predstavnike vlasti.

Katarina Jozić iz YUCOM-a je prezentovala najnovije zaključke UN Komiteta protiv torture i preporuke Srbiji u oblasti trgovine ljudima.


Ona je istakla neke zaključke UN Komiteta protiv torture, kao što su:
- nastavak procesuiranja i kažnjavanja izvršilaca krivičnog dela trgovine ljudima, naročito trgovine ženama i decom;
- intiziviranje snaga da se uspostavi sistem naknade i reintegracije žrtvama
- sprovođenje kampanja na nacionalnom nivou kojima se podiže nivo svesti o problemu trgovine ljudima i sprovođenje treninga za lica koja sprovode zakon, službenike koji se bave migracionim pitanjima i carinskom politikom o uzrocima, posledicama i učestalosti trgovine ljudima i drugim formama ekspoatacije;
- povećanje saradnje policije i Agencije za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima sa relevantnim nevladinim organizacijama.

Milan Antonijević je pozvao prisutne predstavnike nevladinih organizacija da dostave informacije i zapažanja o radu državnih organa nakon objavljivanja poslednjeg izveštaja UN Komiteta protiv torture za Srbiju.

„Srbija je napravila korak u suzbijanju trgovine ljudima u 2008. godini, sudeći po izveštaju medija, nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija. Srbija je izvorna, tranzitna i zemlja destinacije za žene i devojke koje se trguju transnacionalno i unutar granica u svrhe komercijalne seksualne eksploatacije.
Postoji povećanje unutrašnje trgovine devojkama i ženama radi eksualne eksploatacije. Kada su u pitanju deca, postoji nastavak trgovine radi prinudnog rada i prislinog prosjačenja. Glavni izazovi sa kojima se Srbija susreće u suzbijanju trgovine ljudima su neefikasno pravosuđe, blaga kaznena politika i stalni problem u tačnom identifikovanju žrtava. Srbija je kategorizovana kao zemlja drugog stepena koja je radila na suzbijanju trgovine ljudima ali je potrebno da uloži dodatne napore i usvoji nove mere za ostvarenje cilja.“

Anđelka Marković iz Beogradskog centra za ljudska prava je predstavila domaće pravno zakonodavstvo u oblasti trgovine ljudima u Srbiji koje je predstavljeno u godišnjem izveštaju Beogradskog centra Ljudska prava u Srbiji 2008. Izveštaj je najznačajniji dokument o stanju ljudskih prava u Srbiji koji se izdaje već jednu deceniju.

Jelena Đorđević iz Antitrafiking centra je prezentovala stanje u sprovođenju nacionalnih i međunarodnih odredaba u suzbijanju trgovine ljudima.

Na kraju konferencije, Marko Karadžić, državni sekretar za ljudska i manjinska prava je prezentovao buduće korake koje će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava preduzeti u suzbijanju trgovine ljudima.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023