ARIADNE MREZAKomitet pravnika za ljudska prava je kao clan i osnivac Ariadne mreze protiv trgovine ljudima u jugoistocnoj i istocnoj Evropi tokom 2011. godine realizovao projekat „Trgovina i migracije u jugoistočnoj i istočnoj Evropi“ koji je finansiran od strane norveškog Ministarstva spoljnih poslova. Projekat je vođen je od strane Centra za zaštitu ljudskih prava (KEpAD) u Grčkoj, koordinatora Mreže Ariadne.

Trgovina ljudima je i dalje ozbiljan problem u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, sa značajnim udelom žrtava poreklom sa Balkana. Napori u borbi
protiv ove pojave u regionu treba da budu usmereni u pravcu garantovanja pomoći i zaštite žrtava u zemljama porekla, tranzita i destinacije. Iako je postignut napredak u većini zemalja u oblasti zakonodavstva, posebno vezano za krivično delo trgovine ljudima, još uvek ima prostora za poboljšanje kada je identifikacija žrtava u pitanju. Identifikacija žrtava trgovine ljudima često sprovodi po sistemu ad hoc, čime se rizikuju zaštita prava žrtvi i i borba protiv trgovine ljudima dovodi
u pitanje.

U okviru projekta objavljena je publikacija "Regionalne smernice za identifikaciju zrtava trgovine ljudima" koju mozete pronaci u prilogu. Fokusirana je na deljenje iskustava i informacija vezanih za proces identifikacije kao i na mehanizme za upućivanje žrtava trgovine ljudima, sa ciljem da se ova ekspertiza inkorporira u praktične smernice za identifikaciju.

Komitet pravnika za ljudska prava obavio je konsultacije i sa drugim organizacijama koje se u Srbiji bave borbom protiv trgovine ljudima, u prvom redu sa ASTROM.

Cilj priručnika je da bude od koristi širokom spektru stručnjaka koji su uključeni u proces identifikacije žrtava trgovine ljudima i iz tog razloga obuhvata socijalne, pravne, psihološke i druge aspekte procesa identifikacije. Napravljen je i poseban osvrt na decu žrtve trgovine ljudima. Regionalne smernice su važne za rad nevladinih organizacija,
ministarstava, policijskih udruženja, udruženja advokata, sudija, tužilaca i drugih aktera uključenih na bilo koji način u proces identifikacije. Dodatni napor učinjen je da se skrene pažnja na iskustva i stručnost uključenih nevladinih organizacija kao i da se istakne dobra praksa, razvijena u domaćim pravnim sistemima država jugoistočne
Evrope, koja može biti usvojena i u drugim zemljama.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023