Adekvatna podrška pravosuđu Srbije kroz monitoring suđenja za korupcijuKomitet pravnika za ljudska prava – YUCOM sprovodi projekat Adekvatna podrška pravosuđu Srbije kroz monitoring suđenja za korupciju, uz podršku Partneršip for Transparensi Fond (PTF) i Fonda za otvoreno društvo.

YUCOM čini napore da pruži podršku pravosuđu kroz praćenje suđenja za krivična dela sa elementima korupcije pred sudovima u šest gradova u Srbiji (Novi Pazar, Valjevo, Negotin, Novi Sad, Niš i Beograd) i kroz istraživanje o preprekama i preduslovima za pun, efektivan doprinos svakog od aktera krivičnog postupka, ali i nezavisnih tela, civilnog sektora i nadležnih državnih institucija u borbi protiv korupcije prikupljanjem podataka na sastancima i okruglim stolovima (u šest navedenih gradova). Uz to, pravimo pregled uporedne prakse u suzbijanju korupcije i ocenu efektivnosti borbe vlasti u Srbiji protiv korupcije od strane organa EU i CoE, te pregled relevantne domaće i evropske sudske prakse.

Navedeni tekstovi, uz najzanimljivija saopštenja za javnost i medijske tekstove koji se odnose na ovu konkretnu oblast, čine sadržaj internet sajta formiranog sa ciljem da sve projektne aktivnosti približi građanima (www.antikorupcija.yucom.org.rs) i uključi ih u problematiku odgovora pravosuđa na koruptivna ponašanja. Pored navedenog, sažeci o odabranim sudskim predmetima visoke (sistemske) i niske korupcije sa svim relevatnim podacima i izveštaji sa pretresa kojima prisustvuju monitori (istraživači) su sadržaji sajta dostupni za neposredne komentare građana.

Prisustvovanje pretresima i uključivanje civilnog društva i građana u praćenje toka postupaka za krivična dela sa elementima korupcije JUKOM promoviše kao model legitiminog „pritiska” na sve aktere krivičnih postupaka da što odgovornije pristupaju svojim ulogama.

Primeri dobre prakse iz EU i regiona, iskustva sa suđenja, pregled i analiza odabranih predmeta i zaključci sa panel diskusija sa sudijama, tužiocima, advokatima i predstavnicima policije, nezavisnih i savetodavnih tela i civilnog društva o preprekama i preduslovima za efektivan postupak za dela sa elementima korupcije naći će svoje mesto u završnoj publikaciji koja će biti medijski predstavljena i široko distribuirana.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023