Pristup pravdi (Pravda za sve)YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava i Secons – grupa za ravojnu inicijativu, pod pokroviteljstvom USAID-a i Instituta za održive zajednice, u periodu od novembra 2012. do marta 2013. sprovode projekat pod nazivom ’’Pristup pravdi (Pravda za sve)’’.

Cilj ovog projekta je formulisanje strategije reforme sistema besplatne pravne pomoći u zemlji. Ova strategija biće utemeljena na osnovu analize percepcije mogućnosti pristupa pravdi i uloge besplatne pravne pomoći kod građana, sa jedne, odnosno analize kapaciteta pružalaca besplatne pravne pomoći, sa druge strane. Anketa će biti sprovedena u 25 gradova Srbije na uzorku od 1200 ispitanika. Zaključci će biti korišćeni kao osnov za organizovanje treninga i seminara za pružaoce besplatne pravne pomoći, odnosno za sačinjavanje praktičnih brošura koje će biti dostupne građanima. Rezultati celokupnog istraživanja biće predmet posebne publikacije i biće predstavljeni na završnoj konferenciji.

Projekat je usmeren ka mapiranju postojeće institucionalne prakse, zakonodavnog okvira i pristupa pravdi i zagovaranju unapređenja sistema besplatne pravne pomoći i participacije organizacija civilnog društva, sa ciljem pospešivanja efikasnosti i pravednosti sudstva u Srbiji.

Tribina će biti organizovana kao deo javne debate o nacrtu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kojim bi ova oblast trebalo da bude uređena na sveobuhvatan način i prepoznata uloga organizacija civilnog društva. Osim predstavnika organizacija civilnog društva, na tribini se očekuje učešće predstavnika Ministarstva pravde, pravnih službi lokalnih samouprava i advokatske Komore.

Projekat predviđa sprovođenje kampanje za podizanje javne svesti u vezi sa pitanjem besplatne pravne pomoći, kao i pružanje besplatne pravne pomoći socijalno isključenim osobama, u skladu sa nalazima istraživanja.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023