PARTNERSTVO ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVANaziv projekta: Partnerstvo za zaštitu ljudskih prava: efikasnija saradnja pravosuđa i građanskog društva
Trajanje projekta: April 2013 – April 2014
Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija
Partneri: Udruženje javnih tužilaca Srbije

U saradnji sa strukovnim udruženjem javnih tužilaca YUCOM pruža podršku uspostavljanju odgovornog pravosudnog sistema, posebno javnog tužilaštva, koji ima kapacitete, veštine i senzibilisano je da primenjuje nacionalno zakonodavstvo u oblasti krivičnopravne zaštite ljudskih prava, kao i međunarodne standarde u ovoj oblasti. Podizanjem svesti javnih tužilaca o potrebi krivičnopravne zaštite ljudskih prava, analizom postupanja javnih tužilaštava u krivičnopravnoj zaštiti ljudskih prava i definisanjem preporuka za unapređenje postupanja javnih tužilaca u predmetima u kojima su povređena ljudska prava partneri teže da doprinesu jačanju pravosuđa koje će moći da obezbedi vladavinu prava i koje će pružiti adekvatnu zaštitu građanima.

Istraživanje o postupanju javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u predmetima u kojima su povređena ljudska prava, odnosno analiza uloge tužilaca u zaštiti ljudskih prava od strane javnih tužilaca započelo je monitoring posetama osnovnim i višim javnim tužilaštvima u četiri grada u Srbiji (Beogradu, Novom Pazaru, Vranju i Somboru), u kojima je u poslednjih pet godina zabeleženo najviše slučajeva povreda ljudskih prava koje povlače krivičnopravnu odgovornost izvršilaca, a u kojima su reagovala javna tužilaštva. Terenski rad je uključio razgovore sa tužiocima i zamenicima javnih tužilaca i uvid u kompletnu dokumentaciju odabranih predmeta (uz poštovanje zaštite podataka o ličnosti), kako se oni zavode i čuvaju u tužilaštvima. Za potrebe analize korišćen je upitnik koji sadrži pitanja koja se odnose na: učinioca krivičnog dela, oštećenu osobu, krivično delo, postupak i na krivičnu sankciju.

Analiza će biti predstavljena, kao polazna osnova za diskusiju, na okruglim stolovima sa tužiocima, sudijama, poslicijskim službenicima i civilnim društvom, nakon čega će biti formulisani zaključci sa preporukama za efektivnije krivične postupke za zaštitu ljudskih prava u kojima se poštuju ljudska prava žrtve i okrivljenog.
Deo aktivnosti je posvećen javnom zagovaranju za jačanje kapaciteta Pravosudne akademije (ljudskih, materijalnih i finansijskih) kako bi bila u mogućnosti da pripremi i sprovede godišnje planove kontinuirane obuke za sudije i tužioce koji će odgovarati stvarnim potrebama nosilaca pravosudnih funkcija.

-----

Postupanje javnih tužilaštava u krivičnopravnoj zaštiti ljudskih prava

Istraživanje koje sprovode Udruženje javnih tužilaca i YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava je u prvoj fazi obuhvatilo monitoring posete osnovnim i višim javnim tužilaštvima u četiri grada u Srbiji: Beogradu, Novom Pazaru, Vranju i Somboru, kao mestima gde je u poslednjih pet godina zabeleženo najviše slučajeva povreda ljudskih prava koje povlače krivičnopravnu odgovornost izvršilaca, a u kojima su reagovala javna tužilaštva.

Terenski rad je uključio razgovore sa tužiocima i zamenicima javnih tužilaca i uvid u kompletnu dokumentaciju odabranih predmeta (uz poštovanje zaštite podataka o ličnosti), kako se oni zavode i čuvaju u tužilaštvima. Za potrebe analize korišćen je upitnik koji sadrži pitanja koja se odnose na: učinioca krivičnog dela, oštećenu osobu, krivično delo, postupak i na krivičnu sankciju.

Uz dodatne segmente istraživanja kao što su razgovori sa tužiocima, dopunski intervjui koji bi razjsanili nejasnoće ili simptomatične nalaze studije, panel-diskusije, analiza uporedne prakse i analiza statističkih podataka koji se vode u tužilaštvima i sudovima, cilj ovog istraživanja je da pokuša da da odgovor na pitanja zašto i da li je zaista tužilaštvo “najslabija karika” među nadležnim organima u krivičnom postupku (računajući i sud i policiju) u sprovođenju efektivnog krivičnog postupka u kojem se poštuju ljudska prava žrtve i okrivljenog.

Analiza je obuhvatila sve predmete zavedene u četiri tužilaštva, vođene ili pokrenute u poslednje 3 godine (2010, 2011, 2012). (1)

Struktura krivičnih dela

Uzorak za istraživanje je obuhvatio 56 krivičnih predmeta koji se odnose na povrede ljudskih prava i vode se ili su okon;ani u četiri grada u Srbiji. Od dela koja smo predvidli analizom bilo ih je zastupljeno svega nekoliko u tužilaštvima u Srbiji.(2) Obrađivani su predmeti u nadležnosti osnovnih i viših javnih tužilaštava.3)

Među predmetima koji su analizirani uočeni su oni koji se odnose na sledeća krivična dela: Izazivanje nacionalne, rasne, verske i druge mržnje i netrpeljivosti, Protivpravno lišenje slobode, Rasna i druga diskriminacija, Iznuđivanje iskaza i Zlostavljanje i mučenje. Na uzorku je analiziran po jedan slučaj Povrede ravnopravnosti, i dva slučaja Povrede ugleda zbog rasne, verske, nacionalne i druge pripadnosti.

Na uzorku koji je bio predmet analize obradili smo najviše slučajeva u vezi sa krivičnim delom Zlostavljanja i mučenja 31, čemu je doprinela brojnost ovih predmeta pred osnovnim javnim tužilaštvom u Somboru i Vranju (25 od 27 predmeta, odn. 6 od 10 predmeta). Nalazi analize u velikoj meri se odnose na postupanje tužilaštva u Somboru s obzirom da ovi predmeti čine nešto manje od 50%. U Novom Pazaru je obrađeno najviše predmeta Izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti – 8 od ukupno 10 takvih predmeta na uzorku.

Niti jedan učinilac u predmetima na uzorku se ne tereti za pokušaj krivičnog dela, već svi za svršena dela.
Slučajeva sticaja je zabeleženo svega 9, a saučesništva 11, uglavnom u obliku saizvršilaštva.

Učinilac(4) i oštećeni

Povrede ljudskih prava krivičnim delima čine (ili navodno čine) žene u samo 4 od ukupno 56 postupaka na uzorku, kada to čine muškarci. Među oštećenim osobama ima 5 žena (po dve u Somboru i Vranju, jedna u Beogradu), ne računajući situacije u kojima je radnja krivičnog dela učinjena prema nekoliko lica, ili čitavoj društvenoj grupi (što je npr. karakteristično za dela sa elementima diskriminacije).

Najviše je mladih učinilaca od 21-30 godina života, 20 od 51 konstatovanih učinilaca na uzorku. Učinioca starosti od 31-40 godina je konstatovano 13, onih od 41-50 desetoro. Mlađih ponoletnih osoba (18-21god) nema na uzorku među učiniocima krivičnih dela povreda ljudskih prava.

Dvadeset troje učinilaca su javni službenici, dok su petnaestoro radnici u sektoru privatnih delatnosti, a nezaposlenih među izvršiocima osmoro.(5) Penzionera, studenata i ostalih je znatno manje među okrivljenima.Među oštećenim osobama takođe je najčešće starosno doba 21-30 godina. Takva je situacija u 15 slučajeva (po sedam u Somboru i Vranju), a u Somboru, gde je najviše slučajeva Zlostavljanja i mučenja na uzorku, je među oštećenima i desetoro dece (sedmoro do 14 godina starosti).

Deca do 18 godina se u 13 slučajeva javljaju kao oštećena lica. Kod nekih dela, posebno Izazivanja mržnje se kao oštećeni javljaju čitave društvene grupe (pripadnici etničke, nacionalne ili verske zajednice ili marginalizovane grupe) ili nekoliko oštećenih (4 slučaja u Novom Pazaru).

Odluka kojom je postupak okončan

Na uzorku je utvrđeno da je najviše postupaka okončano u najranijoj fazi postupka, odbacivanjem krivične prijave (26). Značajan broj predmeta je još bio u radu (toku).Alarmantna je situacija uočena analizom nekoliko predmeta u Novom Pazaru gde su postupci formalno u toku, ali se ni jedna procesna radnja ne preduzima od strane organa u postupku. Naime u ovim postupcima Više javno tužilaštvo je konstatovalo odlaganje “do daljnjeg” rada na predmetima dok se ne steknu uslovi za saslušanje okrivljenog jer na području nadležnosti Višeg suda u Novom Pazaru formalno nema sudskih tumača za bosanski jezik. Ovakva beleška je neki put sačinjena i nakon 2 godine od iniciranja postupka. Ovim se, dok država sistemski ne reguliše pitanje sudskih tumača, narušava pravna sigurnost, načelo vladavine prava i pravo na pravično suđenje, a posebno prava žrtve u krivičnom postupku.

Krivična prijava i pretkrivični postupak

Na odabranom uzorku analizirano je najviše predmeta koji su okončani aktom tužilaštva, u najranijoj fazi krivičnog postupka, odbacivanjem krivične prijave. U Vranju je u 8 od 11 slučajeva došlo do odbačaja, a u Somboru 13 od 28.

Načelo oportuniteta je predloženo šest puta, primenjeno svega pet puta u predmetima na uzorku, a u četiri slučaja je to rezultiralo odbacivanjem krivične prijave. Dva puta je ovaj institut primenjen u vidu obaveze učinioca da uplati sumu od 30.000 RSD u Beogradu i Somboru, kao i 50.000 u jednom slučaju u Somboru. Najčešći osnovi odbacivanja prijava su činjenica da delo za koje se učinilac tereti nije krivično delo (ili formulacija da nema bitnih elemenata krivičnog dela), kao i da ne postoji osnovana sumnja da je navedeno delo izvršeno.

Vremenski period od iniciranja postupka krivičnom prijavom do podnošenja zahteva za sprovođenje istrage (predloga za preduzimanje određenih istražnih radnji) najčešće traje do mesec dana od podnošenja krivične prijave. (6) Tako je u 14 slučajeva. Period 1-3 meseca je zabeležen u 9 predmeta, 3-6 meseci u 5, a više od šest meseci je trebalo tužilaštvu da pokrene istragu u 5 slučajeva, od kojih po dva u Somboru i Vranju, jedan u Beogradu.Istraga i prethodni postupak
Istraga je pokrenuta u 28 predmeta.

Istraga u analiziranim predmetima najčešće traje do jednog meseca – 13 slučajeva, ali često i preko 6 meseci – 7 slučajeva (svih sedam u Somboru).
Treba imati u vidu da u nekoliko slučajeva podnošenja zahteva za sprovođenje istrage, ona formalno nije pokretana (rešenjem o sprovođenju istrage) od strane istražnog sudije ni u periodu od 1-2 godine, da bi onda nakon donošenja rešenja istraga bila sprovedena u roku od mesec dana. U ovim slučajevima faza prethodnog postupka traje znatno duže, što ugrožava prava žrtve i okrivljenog u postupku. Time se stvara pravna nesigurnost, ugrožava pravo okrivljenog na suđenje u razumnom roku , a kod žrtve se stvara osećaj nesigurnosti i neizvesnosti.

Pritvor je određen četiri puta u analiziranim postupcima, na predlog javnih tužilaca. Od toga tri puta u Somboru, gde je najčešće delo na uzorku Zlostavljanje i mučenje.

U Novom Pazaru, u slučaju koji je okončan osuđujućom presudom za Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, određen je pritvor okrivljenom u trajanju od 30 dana i produžen za još šezdeset. U Somboru, u jednom predmetu je određen pritvor u trajanju od 30 dana u slučaju osuđujuće presude na kaznu zatvora do jedne godine, u dva predmeta u trajanju od 30 dana sa produženjem od 30 dana.(8)Optužnica i glavni pretres

U dvadeset jednom predmetu na uzorku je podignuta optužnica, od čega u dva slučaja nije stupila na pravnu snagu.

Vremenski period od iniciranja postupka krivičnom prijavom do podizanja optužnice u analiziranim slučajevima je najčešeće preko jedne godine (u sedam slučajeva), dok je u 6 predmeta tužilaštvo podiglo optužnicu u vremenu između 1-3 meseca od krivične prijave.

Oštećeni, odn. žrtva se pridružio krivičnom gonjenju u šest slučajeva u kojima je došlo do optuženja.

Javni tužioci su, kako je zabeleženo prilikom analize uzorka, na glavnom pretresu ili u optužnom aktu iznosili po jednom predloge za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi i obaveznog psihijatrijskog lečenja i zadržavanja u zdravstvenoj ustanovi, obaveznog lečenja alkoholčara i mere oduzimanja predmeta i rada u javnom interesu (za 2 učinioca), koje je sud usvojio.

Presuda i odluka o sankciji

Jedina odbijajuća presuda je doneta u Beogradu, zbog odustanka tužioca od optužbe.

Jedina meritorna odluka u Vranju je oslobađajuća presuda uz izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi.

Osuđujućih prvostepenih presuda ima ukupno 9, oslobađajućih 6, odbijajuća jedna.

Analizirano je i vreme trajanja postupka od podnošenja krivične prijave do izricanja presude. Po četiri postupka okončanih presudom trajali su u rasponima: do 6 meseci od podnošenja prijave, zatim preko 6 meseci do godinu dana i 2-5 godina nakon iniciranja krivičnog postupka.Kao glavna sankcija na uzorku je najčešće određivana kazna zatvora – 6 puta. U 5 slučajeva je određena kazna do 1 godine za osuđene pred sudom u Novom Pazaru (3)(9), Beogradu i Somboru (po jedna). Najstrožom kaznom na uzorku je za krivično delo Zlostavljanja i mučenja iz stava 1 člana 137 KZ RS pravnosnažno osuđen muškarac, radnik u privatnom sektoru, starosti između 41 i 50 godina, prema maloletnoj ženskoj osobi.

Uz osnovnu kaznu mu je određeno obavezno lečenje alkoholičara. U osuđujućim presudama u Somboru i Novom Pazaru određene su tri uslovne osude kao osnovne sankcije (15 meseci na 2 godine, 3 meseca na 2 godine i 4 meseca na 1 godinu).

Uz najblažu od njih dosuđena je mera oduzimanja predmeta (mobilnog telefona) za izvršioca Zlostavljanja i mučenja starog između 21 i 30 godina prema devojčici mlađoj od 14 godina. Od novčanih kazni dosuđene su u jednom postupku dve od po 30.000 RSD, i uz to rad u javnom interesu (180 i 120 časova), u drugom od 60.000 RSD i uz to obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi.

Kao sporedne kazne su određene i mere obaveznog lečenja alkoholičara, oduzimanja predmeta i rada u javnom interesu.Postupak po pravnom leku

Javni tužioci su uložili žalbe na presude u svega 4 predmeta iako je meritornih odluka suda bilo 15. Jedna žalba je odbijena, kojom prilikom je potvrđena odluka o uslovnoj osudi za osuđenog dok u preostala tri slučaja informacije o drugostepenom postupku nije bilo u trenutku monitoringa.

Vanredna pravna sredstva nisu korišćena u predmetima na uzorku.- - - - - - - - - - - -

(1) Analiza je obuhvatila jedan broj aktivnih slučajeva, odn. predmeta u radu, kao i okončane postupke

(2) Povreda ravnopravnosti (clan 128 KZ), Povreda prava upotrebe jezika i pisma (clan 129 KZ), Povreda slobode izražavanja nacionalne ili etničke pripadnosti (clan 130 KZ), Povreda slobode ispovedanja vere i vršenja verskih obreda (clan 131 KZ), Protivpravno lišenje slobode (clan 132 KZ), iznuđivanje iskaza (clan 136 KZ), Zlostavljanje i mučenje (clan 137 KZ), Neovlašćeno prisluškivanje i snimanje (clan 143 KZ), Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka (clan 146), Povreda slobode govora i javnog istupanja (clan 148), sprečavanje javnog skupa (clan 151), Sprečavanje političkog, sindikalnog i drugog udruživanja i delovanja (clan 152), Povreda ugleda zbog rasne, verske, nacionalne ili druge pripadnosti (clan 174), Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti (clan 317), Rasna i druga diskriminacija (clan 387).

(3) Viši sudovi su nadležni za dela za koja je propisana kazna zatvora preko 10 godina (na uzroku to je npr. kvalifikovani oblik Protivpravnog lišenja slobode), kao i za specifična dela koja predstavljaju viši stepen društvene opasnosti i povlače veću odgovornost (na uzorku: Izazivanje rasne, verske i druge mržnje i netrpeljivosti).

(4) Odnosno okrivljena (osumnjičena, optužena ili osuđena) osoba

(5) Brojnosti javnih službenika doprinosi veći broj prijava za krivično delo Zlostavljanja i mučenja gde je u stavu 3, kvalifikovanom obliku propisano službeno lice kao izvršilac

(6) Period u kojem postupak traje, a odluka o krivičnoj prijavi nije doneta je često dug, pa je tako u jednom predmetu u Novom Pazaru do odbačaja prošlo skoro godinu dana. Uzroci ovoga su različiti. U konkretnom slučaju nije bilo rešeno pitanje stvarne nadležnosti javnog tužilaštva do mesec dana pred odbacivanje krivične prijave zbog nepostojanja bitnih elemenata krivičnog dela

(7) Većina analiziranih postupaka se odnosi, da podsetimo, u Novom Pazaru na Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, u Vranju na Zlostavljanje i mučenje

(8) U predmetu okončanom osuđujućom presudom uz novčanu kaznu od 60.000 RSD i drugom koji je okončan presudom Apelacionog suda u Nišu koji je potvrdio kaznu od jedne godine i pet meseci zatvora uz meru bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara.

(9) Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivostiLawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023