Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za preuzimanje monitoringa suđenjaNaziv projekta: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za preuzimanje monitoringa suđenja

Trajanje projekta: Avgust 2014 - April 2016.

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju - OEBS

Partnerske organizacije: Fond za humanitarno pravo, Beogradski centar za ljudska prava i Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM

O projektu: Projekat Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za preuzimanje monitoringa suđenja sprovodi se pod okriljem Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji. Cilj projekta je da doprinese unapređivanju vladavine prava u Srbiji, posebno sistemu krivične pravde i odgovornosti za ratne zločine, i to kroz evaluaciju harmonizacije standarda po kojima se odvijaju nacionalna suđenja za ratne zločine sa međunarodnim standardima, kao i kroz izgradnju održive mreže monitora suđenja za ratne zločine i mehanizma za razmenu informacija.
Kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji za praćenje suđenja, biće omogućen bliži nadzor nacionalnih suđenja za ratne zločine, što predstavlja jedan od mehanizama države za ispunjavanje međunarodne obaveze i obezbeđivanje krivične odgovornosti za ratne zločine. Takođe, organizacije bi mogle potpuno da preuzmu praćenje ovih suđenja, što je do sada obavljao OEBS, i da rezultate svog istraživanja učine dostupnim zainteresovanim institucijama, organizacijama i pojedincima. Projekat se zasniva na sledećim principima: sve dok postoje suđenja za ratne zločine treba ih pratiti; praćenje suđenja ne treba ograničavati na prisustvo misije OEBS-a i drugih međunarodnih organizacija u Srbiji, zbog održivosti i ojačavanja lokalnih kapaciteta za posmatranje ovih suđenja. Opšti cilj ovih aktivnosti jeste razvoj i jačanje vladavine prava u Srbiji, tako što će se osigurati postojanje nezavisnih i dobro pripremljenih tela koja će obavljati monitoring i savesno izveštavati.
Projekat obuhvata obuku za 5 odabranih monitora iz Fonda za humanitarno pravo, Beogradskog centra za ljudska prava i Komiteta pravnika za ljudska prava, kao i za nekoliko pravnika/ca i aktivista/kinja ovih organizacija. Serija treninga otpočeta je u avgustu 2014. godine. Za predavače su odabrani stručnjaci iz oblasti međunarodnog krivičnog prava, međunarodnog humanitarnog prava i nacionalnog krivičnog prava.
OEBS je kreirao precizan kurikulum koji će monitorima iz partnerskih organizacija omogućiti da steknu veštine neophodne za kompetentan monitoring i izveštavanje, što uključuje treninge iz oblasti međunarodnog humanitarnog i krivičnog prava, Krivičnog zakonika Republike Srbije i novog Zakonika o krivičnom postupku, kao i osvrt na standarde pravičnog suđenja iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, i tehnike pri izveštavanju.
Po završetku treninga, monitori će biti osposobljeni za angažovanje na dodatnom podizanju svesti, promovisanju monitoring suđenja i pozivanju na odgovornost, kada je u pitanju kažnjavanje ratnih zločina, čime će kapaciteti ovih organizacija biti osnaženi. Analize suđenja za ratne zločine biće dostupni zaposlenima u pravosuđu, predstavnicima Ministarstva pravde i “advokatskih komora, međunarodnoj zajednici, civilnom društvu, međunarodnim organizacijama (OSCE), Evropskoj uniji i drugim zainteresovanim stranama.
Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023