Dani posle - aktivna pravna pomoć i podrška građanima ugroženim u poplavamaNaziv projekta: Dani posle - aktivna pravna pomoć i podrška građanima ugroženim u poplavama

Trajanje projekta: Novembar 2014 - jul 2015.

Donator: Program direktne pomoći (DAP) Ambasade Australije[]


O projektu: Srbija je, u aprilu 2014. godine, pogođena poplavama koje su izmestile na hiljade ljudi. Procenjuje se da je oko milion ljudi u Srbiji direktno ili indirektno pogođeno poplavama i klizištima. Nekoliko hiljada građana Srbije ostalo je bez krova nad glavom i evakuisano iz svojih domova. Ključne infrastrukturne tačke (mostovi, putevi, zdravstvene i obrazovne ustanove itd.) oštećene su u mnogim područjima koja su pogođena poplavama. Poljoprivreda, energetika i rudarstvo su se, takođe, našli u veoma lošoj situaciji.

Pojedinci i grupe građana koji su pogođeni poplavama kontaktirali su YUCOM, imajući u vidu da se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći. Najveći broj žalbi odnosio se na nedostatak informacija koje se tiču njihovog pravnog statusa, neizvesnost u radnim odnosima, i postupak naknade štete prouzrokovane poplavama. Osim toga, građani su istakli i nedostatak transparentnosti u postupcima Vlade, kao i nepoštovanje načela pravičnosti. Dakle, akcenat je stavljen na radno pravo, ekološko pravo i na imovinska prava. YUCOM je kontaktirao nekoliko institucija, ističući probleme koje su iznosili građani pogođeni poplavama, i zahtevao od tih institucija efikasnu i pravičnu reakciju. Broj zahteva za besplatnu pravnu pomoć raste, te je potrebno angažovati više resursa kako bi se adekvatno i blagovremeno reagovalo na potrebe ugroženih građana.
Projekat obuhvata fokus grupe i okrugle stolove sa lokalnom zajednicom, organizacijama civilnog društva i aktivistima. YUCOM će organizovati pet fokus grupa i okrugle stolove u zajednicama koje su pogođene poplavama, kako bi prikupio dodatne informacije o trenutnim potrebama građana i pravnim problemima sa kojima se suočavaju pri ostvarivanju svojih prava. Posebna pažnja biće posvećena marginalizovanim grupama, Romima i ženama. Fokus grupe vodiće advokati, a predstavnici lokalnih NVO biće pozvani da ih prate kako bi se upoznali sa metodama rada. Fokus grupe i članovi pravnog tima savetovaće građane i obezbediti im neophodne informacije. Takođe, tokom pružanja pravne pomoći, YUCOM-ov pravni tim će odabrati nekoliko slučajeva koje će zastupati na sudu. Iskustvo u pružanju besplatne pravne pomoći YUCOM će preneti lokalnim organizacijama civilnog društva i aktivistima, što će biti dobar način za raspodelu resursa angažovanih u pomoći građanima ugroženim u poplavama. YUCOM će nastaviti saradnju sa lokalnim organizacijama civilnog društva koje su uključene u ovaj projekat, i obezbediti im podršku u daljim naporima usmerenim na pružanje pravne pomoći.
Rezultati projekta biće predstavljeni na završnoj konferenciji. Predstavnici NVO i državnih institucija koje su povezane sa ugroženim područjima, prisustvovaće konferenciji kako bi se upoznali sa problemima koji se mogu javiti u sličnim situacijama u budućnosti. Takođe, rezultati projekta biće dostupni na sajtu YUCOM-a, društvenim mrežama i u medijima. Tokom projekta biće sastavljen priručnik koji će sadržati pravne probleme uočene prilikom pružanja besplatne pravne pomoći ugroženim građanima, kao i konkretna rešenja koja mogu biti primenjena u sličnim situacijama.Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Belgrade, Serbia
Phone:(+ 381 11) 33-444-25; 33-44-235
office@yucom.org.rs

Copyright © YUCOM 1997 - 2023