Vodič za samozastupanje

0
Imajući u vidu da u Republici Srbiji nije usvojen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, ali i opšte ekonomske prilike u zemlji, ovaj Vodič trebalo bi da građanima približi osnovna prava i proceduralne zahteve koje imaju u sličajevima koji se tiču njihovih ljudskih prava pred sudovima ili nezavisnim državnim organima. Kroz efikasnije samozastupanje pred sudovima i drugim državnim organima koji su nadležni za zaštitu prava građana – Zaštitinikom građana i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, Vodič može da predstavlja i osnovu za unapređenje ostvarivanja ljudskih prava širokom broju građana, pre svega onima koji zbog svojih imovinskih prilika nisu u mogućnosti da plaćaju zastupanje od strane advokata.
 
Kako je načelo jednakosti stranaka jedno od osnovnih načela na kojima počiva pravni poredak Republike Srbije bolje informisanje građana o procesnim pravima pre svega bi trebalo da omogući bolju zaštitu prava ali i da poveća efikasnost sudova u postupcima u kojima stranke ne zastupaju advokati. Imajući u vidu da su ovlašćenja stranaka vrlo striktno definisana u procesnim zakonima, da sudovi pored poučavanja o pravima koja stranke imaju i rokovima u kojima se procesne radnje imaju preduzeti često ne mogu preduzimati druge radnje koje bi olakšali strankama pristup pravdi, Vodič bi trebalo da na jednostavan i informativan način predstavi osnovna pravila.
 
“Vodič za samozastupanje građana” je pripremio Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM kao deo projekta ‘Improved Access to Justice – Empowering Citizens for Self-representation’ koji je podržan od strane Svetske banke. Sadržaj ovog vodiča je isključiva odgovornost YUCOM-a i ne predstavlja stavove Svetske banke.“
Ova verzija predstavlja Nacrt vodiča koji je još u izradi.
Dobrodošle su sve sugestije i komentari kako bi finalna verzija ovog vodiča bila što prilagođenija krajnjim korisnicima i ostvarila svoju punu svrhu.
Sve sugestije možete nam poslati elektronskom postom na adresu office@yucom.org.rs.
Share.

Ostavite odgovor