Mesečna arhiva: May, 2021

Mediji
0

Izmene ne podrazumevaju izdavanje novih isprava. Filipović navodi da će se lične karte izdate pre promene zakona menjati po isteku isprava ili kad prođe pet godina od stupanja izmena na snagu. „Posle toga će ljudi morati da menjaju ličnu kartu svaki put kad menjaju prebivalište kao što je i danas slučaj sa nečipovanim kartama”, kaže on. Lične karte sa čipom ne moraju da se menjaju i ostaće važeće do datuma koji je naveden u ličnoj karti. „Ukoliko se menjaju bitni podaci, na primer prebivalište, biće izmenjeni kroz čip, kao i do sada”, rekla je Valentina Vulić iz MUP-a.

Saopštenja
0

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) je objavilo juče nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, i otvorilo javnu raspravu o ovom dokumentu, koja će trajati do 16. juna 2021. godine. Grupa organizacija civilnog društva okupljenih u Koaliciju za slobodu pristupa informacijama, Koaliciju za pristup pravdi, Koaliciju za slobodu medija i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, ukazuje da su pojedina rešenja iz Nacrta neprihvatljiva, jer snižavaju postojeći nivo prava građana na pristup informacijama. S druge strane, Nacrt ne sadrži rešenja za neke od najkrupnijih problema u ostvarivanju ovog prava.

Mediji
0

“Zakon deklarativno propisuje da su državni organi obavezni da koriste rodno senzitivni jezik. Ipak, samo kada se radi o oblasti obrazovanja, greške u rodno senzitivnom jeziku predstavljaće prekršaj. To znači da se u udžbenicima, diplomama, svedočanstvima i ostalim dokumentima u obrazovnim institucijama, rodno osetljiv jezik mora koristiti. To znači da će, recimo, da diplomi sa Pravnog fakulteta, za žensku osobu morati da piše pravnica, umesto pravnik. Sve ovo neće biti primenjeno odmah, već u roku od tri godine”, kaže za MONDO, MIlena Vasić, advokatica Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM.

Mediji
0

“Pravo na pristup sudu podrazumeva pravo pojedinca da svoju pravnu stvar iznese pred sud bez bilo kakvih zakonskih i praktičnih prepreka. Nacrt zakona značajno uvećava postojeće prepreke i gradjanima direktno povredjuje Ustavom garantovana prava poput prava na pravično sudjenje, prava na jednaku zaštitu i pravno sredstvo i time diskriminiše gradjane s obzirom na imovno stanje”, navodi se u saopštenju.

Vesti
0

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je deveti sastanak Mreže za romska pitanja koja je održana 26. maja 2021. godine. Tema sastanka bila je podrška ozakonjenju stambenih objekata u romskim podstandardnim naseljima koju sprovodi Jukom, a predstavljeno je istraživanje o  procesu ozakonjenja objekata, kao i preduzete aktivnosti u okviru programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a realizuje SKGO.

Mediji
0

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM Katarina Golubović ocenila je da je nedostatak odredbe o finansijskoj nezavisnosti pravosuđa “ono što koči” unapređenje vladavine prava u Srbiji. Odbacila je navode sa prethodnih javnih slušanja da “nevladino znači i nekvalitetno”, dodajući da “veliki broj istaknutih pravnika deluje kroz nevladin sektor”

Aktuelno
0

Predmet ovog Izveštaja je analiza stanja u pravosuđu Srbije, prema važećem pravnom okviru, u datom institucionalnom okruženju i stvarnim okolnostima koje bitno utiču na ostvarivanje i zaštitu prava građana u postupku pred sudom, kao i kod ostvarivanja drugih prava i interesa građana u okviru pravosudnog sistema, uključujući pravosudne usluge. Izveštaj treba da popuni postojeću prazninu na planu nezavisnog mehanizma praćenja napretka reforme pravosuđa zasnovanog na činjenicama i dokazima.

1 2 3 4