ZLOČIN IZ MRŽNJE

0

british-embassy-300x238ZLOČIN IZ MRŽNJE u krivičnom zakonodavstvu – dobar način za prevenciju i smanjenje nasilja

Trajanje: Januar 2013 – April 2013.

Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske

O projektu: Projekat „Zločin iz mržnje u krivičnom zakonodavstvu – sprečavanje i smanjenje nasilja u Srbiji realizovali su Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Gej strejt alijansa – GSA.

Cilj projekta: Podrška zainteresovanih strana uvođenju instituta zločina iz mržnje u Krivični zakonik Republike Srbije i razvijanje efikasne mreže za implementaciju ovog instituta.
Aktivnosti projekta:

• Sastanci YUCOM-a i GSA sa predstavnicima parlamentarnih političkih partija i državnih institucija

Sastanci su održavani sa ciljem lobiranja za usvajanje pomenute odredbe, zarad poboljšanja zakonodavstva i obezbeđivanja šire podrške.

• Prezentacije/debate

Prezentacije, odnosno debate na temu inkorporiranja zločina iz mržnje u krivično zakonodavstvo u cilju sprečavanja i smanjenja nasilja održane su u tri grada – Subotici, Novom Pazaru (multietničke opštine) i Kruševcu (zbog nedavnih rasističkih ispada lokalnih huligana) uz podršku lokalnih OCD. Na debatama su prisustvovali predstavnici lokalnih OCD, policije, tužilaštva i sudova, kao i medija. Predstavnici YUCOM-a i GSA predstavili su aktivnosti koje su dovele do usvajanja ovog instituta, zatim su govorili o prirodi i uporednopravnoj regulativi i primeni ovog instituta, kao i o aktivnostima na nivou zagovaranja uspešne i delotvorne primene instituta zločina iz mržnje u Srbiji.

Na pomenutim debatama bilo je govora i o eventualnim izazovima u implementaciji, između ostalog, vođenje državne statistike po motivu krivičnog dela, kako bi se pratili prijavljeni i procesuirani slučajevi krivičnih dela koji za motiv imaju mržnju zbog ličnog svojstva žrtve, na osnovu čega bi mogle biti izrađene analize i primene kvalitetne strategije za borbu protiv nasilja u društvu. Zatim, povećavanje stope prijavljenih slučajeva, u čemu lokalna udruženja građana mogu da odigraju ključnu ulogu. I konačno, pravilno procesuiranje i kažnjavanje krivičnih dela koja za motiv imaju mržnju zbog ličnog svojstva žrtve (od policije, preko tužilaštva i suda do adekvatne kazne).

Diskusije su obilovale žustrim raspravama na ovu osetljivu temu, a organizatori su težili da približe temu učesnicima. Detaljnije o njima:

https://www.yucom.org.rs/rest.php?tip=vest&idSek=4&idSubSek=4&id=446&status=drugi
https://www.yucom.org.rs/rest.php?tip=vest&idSek=4&idSubSek=4&id=445&status=drugi
https://www.yucom.org.rs/rest.php?tip=vest&idSek=4&idSubSek=4&id=444&status=drugi

• Umrežavanje

Uspostavljena je efikasna mreža koja će se baviti kreiranjem odgovarajućih mehanizama sprovođenja odredbe o zločinu iz mržnje i praćenje celokupnog procesa. Članove mreže čine predstavnici organizacija civilnog društva, državnih institucija i parlamentarnih političkih partija i stručnjaka. Mreža će pratiti implementaciju zločina iz mržnje, nakon što Skupština usvoji Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.

• Brošura

Partneri su sačinili brošuru radi boljeg upoznavanja javnosti sa idejama projekta. Brošuru možete preuzeti OVDE

• Konferencija za štampu

Završna koferencija Inkriminacija zločina iz mržnje – dobar način za prevenciju i smanjenje nasilja održana je 16. aprila 2013. u Media centru u Beogradu.

Planirana konferencija za štampu održana je na kraju projekta, i tom prilikom bili su predstavljeni rezultati i zaključci projekta, kao i naredni koraci koje bi trebalo preuzeti zarad uspešne implementacije zločina iz mržnje u krivičnom zakonodavstvu. Na ovoj konferenciji govorili su:

• Gordana Stamenić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave
• David McFarlane, zamenik ambasadora Velike Britanije u Beogradu
• Aleksandar Vasilijević, predstavnik Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova
• Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM)
• Mirjana Bogdanović, izvršna direktorka Gej strejt alijanse (GSA)

Snimak cele konferencije možete pogledati na linku
http://www.mc.rs/inkriminacija-zlocina-iz-mrznje—dobar-nacin-za-prevenciju-i-smanjenje-nasilja.4.html?eventId=8946

O PROJEKTU U MEDIJIMA

http://www.youtube.com/watch?v=qUcfmpWoKsE
http://www.youtube.com/watch?v=9RtbHRYQeHI
http://www.youtube.com/watch?v=3JwM1n-gvuY

O projektu „ZLOČIN IZ MRŽNJE u krivičnom zakonodavstvu – sprečavanje i smanjenje nasilja u Srbiji” u periodu od januara do aprila 2013. godine obaveštavali su mnogi relevantni štampani i elektronski mediji u Srbiji. Najčešće je javnosti inicijativa predstavljana kao pozitivan pomak ka reformi krivičnog zakonodavstva u našoj zemlji.

http://www.glas-javnosti.rs/aktuelne-vesti/2013-05-22/pravosudje-na-obuci-za-sudjenje-zlocina-iz-mrznje
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/o_diskriminaciji_treba_da_se_prica.55.html?news_id=259248
http://www.vesti.rs/Region/Vlasti-kriju-porast-zlocina-iz-mrznje.html
http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/377978/Uvodjenje-zlocina-iz-mrznje-iskorak-u-zastiti-ljudskih-prava
http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Mrznja-kao-motiv-zlocina.sr.html
http://www.tanjug.rs/videoDet.aspx?galID=91578
http://www.e-novine.com/region/region-makedonija/84741-Vlasti-kriju-porast-zloina-mrnje.html
http://www.e-novine.com/region/region-makedonija/84741-Vlasti-kriju-porast-zloina-mrnje.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/1325366/%D0%94%D0%B0%D0%BD+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5.html
http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/dan-borbe-protiv-homofobije-nesto-bolja-atmosfera-za-lgbt-osobe_392944.html
http://www.dnevnik.rs/drustvo/nesto-bolja-atmosfera-za-lgbt-osobe-u-srbiji
http://www.novimagazin.rs/vesti/neophodna-reakcija-tuzioca-na-govor-mrnje
http://www.beta.rs/?tip=article&kategorija=vestiizzemlje&ida=2870705&id=&ime=
http://www.vesti-online.com/Vesti/Hronika/199628/Zlocin-iz-mrznje-novina-Krivicnog-zakona-

INICIJATIVA ZA UVOĐENJE ZLOČINA IZ MRŽNJE I KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO SRBIJE

Početkom februara 2012. godine YUCOM i GSA podneli su šefovima svih poslaničkih grupa i većini državnih institucija inicijativu za dopunu predloga Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u formi konkretnog predloga sa formulisanim tekstom pojedinih članova KZ i adekvatnim propratnim obrazloženjem. GSA i YUCOM smatrali su da bi uvođenje instituta zločina iz mržnje u Krivični zakonik pre svega doprinelo poboljšanju situacije u Srbiji i da prilikom razmatranja ovog predloga najviše pažnje treba posvetiti upravo sagledavanju situacije u našoj zemlji i primeni najdelotvornijih mehanizama u skladu sa realnim potrebama i daljom strategijom.

Tokom javnog zagovaranja prihvatanja ove inicijative, YUCOM i GSA su obezbedili podršku za uvođenje zločina iz mržnje u KZ među institucijama, političarima i političkim partijama, ali i među drugim udruženjima građana i od strane međunarodnih organizacija.

U oktobru 2012. godine, Ministarstvo pravde i državne uprave RS je otvorilo javnu raspravu o Radnoj verziji Zakona o izmenama i dopunama KZ, u kome se po prvi put definiše član 54a, koji je mržnju zbog pripadnosti rasi i veroispovesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, kao motiv za činjenje krivičnih dela propisao kao obaveznu otežavajuću okolnost pri odmeravanju kazne, osim ako ta okolnost nije propisana kao obeležje krivičnog dela. YUCOM i GSA su zatim u predviđenom roku dostavili komentare na tekst Radne verzije Zakona. Vlada RS je u decembru kao zvanični predlagač uputila Narodnoj skupštini RS predog Zakona o izmenama i dopunama KZ koji je sadržao član 54a, da bi Narodna skupština Republike Srbije 24. decembra 2012. godine većinom glasova izglasala Zakon, koji stupio na snagu 1. januara 2013. godine, a koji je po prvi put u domaćem krivičnom zakonodavstvu kodifikovao zločin iz mržnje.

Predlog za dopunu Zakona o izmenama i dopunama KZ možete pogledati OVDE(PDF)

Evidentno je da su partnerske organizacije YUCOM i GSA istrajnom i posvećenom kampanjom uticale na usvajanje instituta zločina iz mržnje poslednjim izmenama Krivčnog zakonika RS iz decembra 2012. godine. Da podsetimo, član 54a KZ RS propisuje Zločin iz mržnje kao „Posebnu okolnost za odmeravanje kazne za krivično delo učinjeno iz mržnje“.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.