5 GODINA: ANALIZA RADA ZAŠTITNIKA GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE U PERIODU 2015–2019. GODINE

0

Status A nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava (NHRI) pruža posebna prava tim institucijama za učešće u međunarodnim mehanizmima zaštite ljudskih prava koji u velikoj meri određuju procenu stanja ljudskih prava u jednoj zemlji. Stoga je veoma značajno sagledati status tih institucija na realnim osnovama, procenjujući ne samo pravni okvir ko jim se uređuju status i nadležnosti NHRI već i sprovođenje nadležnostiu praksi.

Analiza rada Zaštitnika građana Republike Srbije sa posebnim akcentom na primenu Pariskih principa sprovodi se sa ciljem procene kapaciteta te institucije da osigura primenu međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava.

Zaštitnik građana Republike Srbije je institucija kojoj je dodeljen status A 2010. godine, a koji je ponovo potvrđen 2015. godine. Potkomitet za akreditaciju će ponovo razmatrati taj status 2020.
godine.

Polazeći od cilja analize, predmet istraživanja je vremenski ograničen na analizu rada Zaštitnika građana od 2015. godine, za svaku godinu, a zaključno sa septembrom 2019. godine. Analiza rada će biti posmatrana kroz ispunjenje Pariskih principa i Opštih zapažanja koje je izradio GANHRI Potkomitet za akreditaciju (u daljem tekstu: SCA) i usvojila Globalna alijansa nacionalnih institucija za ljudska prava (u daljem tekstu: „Opšta zapažanja“), sa poslednjim izmenama iz februara 2018. godine, koje služe kao instrument za tumačenje Pariskih principa.

Ovakva analiza rada postavljena je s obzirom na to da je, prema Pravilniku o radu GANHRI Potkomiteta za akreditaciju taj organ nadležan za izradu Opštih zapažanja na osnovu kojih procenjuje da li nacionalna institucija za ljudska prava ispunjava Pariske principe.

Preuzmite Analizu

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.