Analiza izmene pravnog okvira tokom epidemije COVID-19 i uticaj na ostvarivanje ljudskih prava u Republici Srbiji

0

Ustav Republike Srbije dozvoljava ograničenja pojedinih ljudskih prava (poput slobode kretanja) kada je ugroženo javno zdravlje i država je odlučila da epidemijom upravlja kroz formalna ograničenja ljudskih prava, uz strogo i brzo kažnjavanje za kršenje propisa.

Ograničenja ljudskih prava kulminirala su u toku vanrednog stanja koje je uvedeno 15. marta 2020. godine i trajalo do 6. maja 2020. godine. U toku vanrednog stanja propisi koji su uticali na ljudska prava menjali su se svakodnevno, s obzirom da je nadležnost za njihovo donošenje prešla sa Narodne skupštine na izvršnu vlast.

Pandemija, kao svetski fenomen, pokrenula je međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava s obzirom da ograničenja ljudskih prava zbog potreba javnog zdravlja, predstavljaju globalni izazov. Ujedinjene nacije su, od početka pandemije, državama članicama blagovremeno izdavale uputstva na koji način da upravljaju epidemijom, uz poštovanje međunarodnih standarda ljudskih prava. Ova organizacija kontinuirano je pratila praksu država u pogledu poštovanja ljudskih prava za vreme pandemije. Budući da nema prakse o načinu na koji se rukovodi u ovako iznenadnim izazovnim situacijama i da je svaka država određivala svoj put u borbi sa pandemijom, UN je, prateći uporednu praksu, signalizirala o negativnim pojavama i isticala primere dobre prakse.

“Ljudska prava i COVID 19” predstavlja analizu izmena pravnog okvira tokom epidemije COVID-19 i njihovog uticaja na ostvarivanje ljudskih prava. Polazeći od principa vladavine prava, u analizi se prikazuje način donošenja odluka kojim se ograničavaju ljudska prava, kontrola posledica novih propisa u praksi, uz sistematičan prikaz prava koja su pretrpela najviše formalnih ograničenja (sloboda okupljanja, sloboda kretanja, pravo na pravično suđenje, pravo na zdravstvenu zaštitu i sloboda izražavanja). U analizi su prikazana i ograničenja drugih prava, kao što je sloboda veroispovesti i pravo na lični i porodični život, koja su proizašla kao posredna posledica donetih mera. Prikazani su i problemi koje su navedene mere i ograničenja stvarali ranjivim grupama, te inicijative i predlozi podneti državnim organima za rešavanje ili ublažavanje uočenih problema, kao i odgovor države na inicijative.

Analiza prikazuje usaglašenost ograničenja ljudskih prava sa apelima tela Ujedinjenih nacija i uputstvima koja je ova organizacija davala tokom pandemije.

Preuzmite Analizu

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.