Ljudska prava
0

Regionalna konferencija na temu „Sloboda okupljanja na Zapadnom Balkanu“ održana je u ponedeljak, 25. januara 2016. godine, u hotelu Park u Beogradu. Konferenciju su organizovali Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Cilj organizovanja ovog regionalnog događaja bilo je prezentovanje Smernica o slobodi okupljanja, koje su izradili ODIHR i Venecijanska komisija Saveta Evrope, relevantnim nevladinim organizacijama sa prostora Zapadnog Balkana, kako bi se podigla svest o potrebi implementacije zakona koji regulišu slobodu okupljanja i njihovog usklađivanja sa ovim smernicama.

Ljudska prava
0

Tim u sastavu Milene Vasić i Ane Janković Jovanović, u pratnji prevodioca za Farsi, obavio je dvodnevnu posetu 28.-29. Januara 2016. godine policijskoj stanici u Dimitrovgradu-mestu privremenog prihvata i registracije izbeglica.

U Dimitrovgradu se vrši privremeni prihvat i registracija izbeglica koji u Srbiju ulaze iz Bugarske. Do sada nije ustanovljen poseban Prihvatni centar, već postojeća policijska stanica vrši privremeni prihvat i istovremeno registraciju prisutnih izbeglica.

Ljudska prava
0

Tim u sastavu Momčila Živadinovića i Ane Janković Jovanović, u pratnji prevodioca za Arapski jezik, obavio je dvodnevnu posetu 21-22.januar 2016.godine Prihvatnom centru za izbeglice i migrante –Preševo i Kampu za prihvat izbeglica u Miratovcu.

Dan pre naše posete, vlasti u Makedoniji su zatvorile granicu sa Grčkom, usled čega prvog dana posete nije bilo prisutnih izbeglica niti u centru u Preševu niti u kampu u Miratovcu.

Ljudska prava
0

Tim u sastavu Momčila Živadinovića i Ane Janković Jovanović, obavio je posetu Centru za azil u Krnjači dana 19.01.2016.godine.

U centru se u vreme sprovedene posete, prema dobijenim informacijama, nalazilo oko 120 lica, među kojima su izbeglice sa područja bivših jugoslovenskih zemalja, kao i migranti i izbeglice sa istoka. Centar je organizaciono podeljen tako da se međusobno ne mešaju oni koji dolaze sa istoka i koji ostaju u proseku jednu do dve noći, sa onima koji su sa područja bivših jugoslovenskih zemalja i koji se u samom centru nalaze već duže vreme.

Ljudska prava
0

Tim u sastavu Momčila Živadinovića i Ane Janković Jovanović, u pratnji prevodioca za Farsi, obavio je dana 23.decembra 2015.godine posetu neformalnim mestima okupljanja izbeglica u Beogradu. Posetili smo parkove u okolini Beogradske autobuske stanice, kao i Miksalište.

Na sva tri posećena mesta, park ispred Ekonomskog fakulteta, park pored dolaznih perona i Miksalište, u trenutku posete bilo je prisutno oko 40 izbeglica/migranata. Razgovori su obavljeni sa njih 9, poreklom iz Avganistana i Irana. Svi ispitanici su mlađe starosne dobi, osam muškaraca i jedna devojka. Obrazovna struktura je raznolika, od onih bez obrazovanja do onih sa završenim fakultetom. Svi sa kojima je obavljen razgovor su muslimanske veroispovesti.

Ljudska prava
0

Tim u sastavu Momčila Živadinovića i Ane Janković Jovanović, u pratnji prevodioca za Arapski jezik, obavio je dana 11.decembra 2015. godine posetu glavnoj železničkoj stanici u Šidu, kao i Prihvatnim centrima za izbeglice i migrante u Šidu i Adaševcu.

U samom Šidu primećen je veliki broj autobusa koji dovoze izbeglice/migrante do železničke stanice, kako bi se ukrcali na voz za Hrvatsku. U trenutku posete u samom Prihvatnom centru u Šidu, bilo je ukupno 4 izbeglice/miganata iz Maroka, a koji kako su nam rekli, su tu već nekoliko dana, i ne znaju kako da pređu granicu, s obzirom da nisu poreklom iz onih zemalja koje su priznate kao zemlje odakle veliki broj izbeglica emigrira. Do sada su preko Turske, Grčke i Makedonije prelazili govoreći da su Iračani.

Ljudska prava
0

Tim u sastavu Momčila Živadinovića i Ane Janković Jovanović, u pratnji prevodioca za Farsi, obavio je dana 9.decembra 2015.godine posetu onim delovima Beograda sa najvećim brojem prisutnih izbeglica. Posetili smo parkove u okolini Beogradske autobuske stanice, kao i Miksalište.

Primećeno je slabo prisustvo izbeglica, a prema dobijenim informacijama, razlog tome jeste uvođenje redovnih voznih linija za prevoz izbeglica od Beograda do Šida, što predstavlja novinu o odnosu na dosadašnju praksu.

Ljudska prava
0

Opština Zemun je direktnom primenom ratifikovanog međunarodnih ugovora o ljudskim pravima obustavila, nedavno, postupak prinudnog iseljenja neformalnog naselja Grmeč u Zemunu, sve do obezbeđivanja trajnog stambenog rešenja za stanovnike ovog naselja, kaže se, između ostalog, u saopštnju za medije Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM.

1 2 3