Nova izdanja
0

Kada dođe do povrede ili ugrožavanja nekog ljudskog prava, prirodno je da se obratimo onome ko to naše pravo može da zaštiti. U zavisnosti od slučaja, obratićemo se sudu ili nekom drugom državnom organu u čijoj je nadležnosti da proceni da li je naše pravo povređeno i, ako jeste, kako da tu povredu otkloni i utvrdi odgovornost onoga ko je tu povredu učinio. Nisu, međutim, retke situacije u kojima se ljudi obraćaju međunarodnim telima koja štite ljudska prava kada im u državi u kojoj se nalaze nije pružena zaštita. Najčešće ćemo čuti da je neko otišao po pravdu u Strazbur, odnosno da se obratio Evropskom sudu za ljudska prava. Iako je ovaj mehanizam međunarodne zaštite najzastupljeniji, to ne znači da je i jedini.

Nova izdanja
0

U ovom vodiču se bavimo ostvarivanjem prava na starosnu penziju. U njemu građani mogu dobiti informacije: o uslovima za ostvarivanje prava na starosnu penziju, proceduri ostvarivanja ovog prava, o potencijalnim problemima koji se mogu pojaviti u tom postupku, kao i o mogućim rešenjima tih problema koje je iznedrila sudska praksa Upravnog suda.

Nova izdanja
0

Od svih kaznenih dela u našem pravnom sistemu (krivičnih dela i privrednih prestupa), prekršaji su daleko najbrojniji. Prekršaji predstavljaju blaže povrede javnog poretka i kao takvi često se samo po posledici razlikuju od krivičnih dela. Predviđeni su zakonima, uredbama, odlukama gradova i odlukama opština. Prekršaji se propisuju u najrazličitijim oblastima društvenog života: saobraćaja, javnog reda i mira, poreza, finansija, carina, radnih odnosa, zaštite na radu, informacija od javnog značaja, ekologije i drugim oblastima.

Nova izdanja
0

Vodič kroz ostavinski postupak“ nastao je kako bi se građanima i građankama približila osnovna pravila ostavinskog postupka i kako bi se na vreme upoznali sa svojim pravima i obavezama u postupku pred sudom i pred javnim beležnicima.

Aktuelno
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM je pre tri godine, 7. novembra 2020. godine pokrenuo prvu interaktivnu mapu napada i pritisaka na branitelje ljudskih prava u Srbiji. Za tri godine sakupljeni podaci o sve lošijem položaju aktivista su se našli u relevantnim dokumentima međunarodnih institucija poput rezolucija Evropskog parlamenta, Izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, Zajedničke deklaracije Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva između Srbije i EU i drugih. Treća godina prikupljanja podataka je još jednom potvrdila negativne trendove u pogledu položaja aktivista koji se zalažu za ljudska prava. Napadi se sve češće beleže van Beograda, što potvrđuje pretpostavku da prethodnih godina javnost nije bila upoznata sa velikim brojem incidenata koji su se događali na lokalu usled nedostatka medijskog izveštavanja sa terena.

Nova izdanja
0

Krizne situacije nameću fokusirani, reaktivni pristup. Dvogodišnja epidemiološka i bezbednosna kriza, i, do sada, najdublja kriza demokratskog Parlamenta (koji Srbiju treba da približi Evropskoj uniji), obavezala je YUCOM-ov tim da sa pojačanom pažnjom prati i koriguje korake svih grana vlasti.

Aktuelno
0

Sloboda izražavanja kao osnovno građansko i političko ljudsko pravo ima suštinsku ulogu u demokratskom društvu. Razvoj digitalnih tehnologija doneo je mogućnost da se ideje i misli šire brzinom kakva je samo pre par decenija bila nezamisliva. Kako govorimo o pravu koje nije apsolutno, već je podložno određenim ograničenjima, uz razvoj prava, razvila se i zloupotreba ovog prava. Od širenja lažnih vesti, preko različitih oblika uznemiravanja na internetu, širenja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, sloboda izražavanja je pretrpela brojne zloupotrebe.

Nova izdanja
0

Izveštaj br. 3 o implementaciji i efektima Sporazuma o pravosuđu “Integracija srpskog pravosuđa u pravosudni sistem Kosova u kontekstu evropskih integracija i dijaloga Beograda i Prištine”  rezultat je istraživanja Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM u periodu od januara 2021. do aprila 2022. godine. Izveštaj obuhvata informacije o svih pet godina sprovođenja Sporazuma o pravosuđu i prikazuje trenutno stanje funkcionisanja integrisanih pravosudnih institucija, kao i izazove sa kojima se suočava pravosuđe u Leskovcu koje sada rešava deo predmeta sa Kosova.

Nova izdanja
0

Publikacija Izveštaj o stanju u oblasti ozaкonjenja objeкata romsкe zajednice sa preporuкama za unapređenje procesa, je nastala na osnovu analize više od 2000 predmeta ozakonjenja/legalizacije nelegalnih objekata u 10 JLS. Neodgovarajući kvalitet stanovanja pripadnika romske populacije, kao i pravna nesigurnost koju prouzrokuje vlasništvo nad neozakonjenim stambenim objektima, jesu razlozi iz kojih su Кomitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Stalna konferencija gradova i opština (SКGO) organizovali pružanje podrške u ozakonjenju objekata u romskim podstandardnim naseljima (PRN) u 10 JLS.

Aktuelno
0

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM Vam predstavlja Izveštaj o napadima na branitelje ljudskih prava u Srbiji za 2021. godinu. Izveštaj je priređen na osnovu informacija prikupljenih tokom druge godine rada tima Solidarno za prava svih koju predvodi Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, zajedno sa partnerima, Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku (BCBP) i Udruženjem Narodni parlament, uz podršku Delegacije Evropske unije, Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

1 2 3 4 11