Nova izdanja
0

U Januaru 2011. godine Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM odlučio je da se ponovo uključi u nastojanja za pronalaženje najpogodnijih rešenja za najavljene promene Ustava usvojenog 2006. godine, kao i da obeleži pet godina od usvajanja Ustavnog teksta. Inicijalna ideja se prvenstveno odnosila na delove Ustava koji regulišu ljudska prava. Planirano je da težište rada bude na kritičkom preispitivanju ustavnih rešenja koja mogu biti osnov i povod odstupanjima koja slabe i ugrožavaju sistem zaštite ljudskih prava.

Nova izdanja
0

Policy paper – Monitoring suđenja za diskriminaciju odnosi se na unapređivanje praćenja suđenja za diskriminaciju i osnivanje Judicial Monitoring Network-a na području Srbije, Kosova i Crne Gore. Mreža je nastala kao odgovor na slabu transparentnost suđenja za diskriminaciju i nedovoljnu zainteresovanost javnosti za njih.

Nova izdanja
0

Policy paper – Monitoring suđenja za diskriminaciju odnosi se na unapređivanje praćenja suđenja za diskriminaciju i osnivanje Judicial Monitoring Network-a na području Srbije, Kosova i Crne Gore. Mreža je nastala kao odgovor na slabu transparentnost suđenja za diskriminaciju i nedovoljnu zainteresovanost javnosti za njih.

Nova izdanja
0

Policy paper – Monitoring suđenja za diskriminaciju odnosi se na unapređivanje praćenja suđenja za diskriminaciju i osnivanje Judicial Monitoring Network-a na području Srbije, Kosova i Crne Gore. Mreža je nastala kao odgovor na slabu transparentnost suđenja za diskriminaciju i nedovoljnu zainteresovanost javnosti za njih.

 

Nova izdanja
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM planirao je da u godišnjem izveštaju predstavi sve svoje aktivnosti u 2014. godini, ili bar deo onoga što smo radili u proteklih 365 dana. Taj ambiciozni plan, zbog brojnih obaveza koje se gomilaju pred kraj svake godine, zahteva dodatnu energiju, ali nas i motiviše da sumiramo postignuto, vidimo gde smo bili uspešni, uočimo i ispravimo greške. Teško je priznati greške, naročito u zemlji gde se analizom rada nevladinih organizacija bave svi, od političara do medija, i gde morate težiti savršenstvu. Priznaćete, nije to lak zadatak.

Nova izdanja
0

Kada stojite pred rezulatima rada u jednoj godini koja je na izmaku, možete biti zadovoljni ili možete očekivati više. YUCOM je uvek težio ka boljem i teško da možemo dozvoliti period da samo uživamo u onome što smo postigli. To nas je i motivisalo da pristupimo pisanju ovog izveštaja, koji nije samo pregled aktivnosti koje sprovodimo, već i presek stanja u brojnim oblastima kojima smo se bavili u 2013. godini. Kroz pravnu pomoć prelamaju se potrebe građana, trendovi u kršenjima ljudskih prava i detektuju greške pravosudnog sistema, državne uprave, političara, drugih institucija i pojedinaca.

1 7 8 9 10 11