Projekti
0

„Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji“ ima za cilj da unapredi zaštitu osnovnih prava u Srbiji kroz tri komponente: zaštitu podataka o ličnosti, pružanje besplatne pravne pomoći i zaštitu prava osumnjičenih. Projekatnim aktivnostima će se pružati podrška u unapređenju politike Vlade Republike Srbije i pravnog okvira kako bi se uskladili sa međunarodnim obavezama i zahtevima pregovora o pristupanju EU, posebno vezanim za Poglavlje 23, kao i da se kroz brojne obuke i treninge poveća „pravna pismenost“ državnih službenika.

Projekti
0

Društveno-ekonomski uticaj koji je proizvela kriza COVID-19 je takođe imao značajne posledice vezane za ostvarivanje prava građana, zbog uvećavanja društvenih nejednakosti i pravne nesigurnosti. Projekat je prepoznao potrebu građana za poboljšanjem pristupa pravdi i sudu i dobijanjem relevantnih pravnih informacija. Projekat želi da  pomogne građanima čija su prava ugrožena i koji imaju potrebu da dobiju besplatnu pravnu pomoć i podršku, kao i pravne informacije kako da reše određeni pravni problem. Takođe projekat kroz informativnu kampanju radi na podizanju svesti građana o postojanju prava na besplatnu pravnu pomoć i načinima kako to pravo građani mogu da ostvare kroz dobijanje besplatne pravne pomoći u okviru svojih lokalnih samouprava.

Projekti
0

YUCOM će biti odgovoran za izradu i distribuciju Vodiča za mikro, mala i srednja preduzeća koja se samozastupaju. Cilj Vodiča je da upozna mikro, mala i srednja preduzeća sa sudskim procesima i pruži odgovore na pitanja koja mikro, mala i srednja preduzeća mogu imati pre nego što se obrate sudu, omogućujući im da realnije i sveobuhvatnije razumeju sudske procese pre nego što odluče da li da vode parnicu. Ciljna grupa Vodiča su mikro, mala i srednja preduzeća. Vodič će sadržati: i) osnovne informacije o sudovima u Srbiji; ii) podatke o troškovima sudskih postupaka; iii) ključne informacije i uputstva za tužioce; iv) ključne informacije i smernice za optužene; i v) relevantne šablone, kao što su šabloni za žalbe i odgovore na žalbe.

Projekti
0

Upravno pravo pokriva veoma širok spektar raznih oblasti kao što su, građevina, saobraćaj, konkurencija, javne nabavke, vraćanje imovine, penzije, porezi i dr. Upravni akti imaju važan uticaj na svakodnevni život građana zbog čega je važno da građani imaju pravo žalbe na upravne akte koje utiču na njihova prava ili obaveze. Nadležnost Upravnog suda je veoma važna za funkcionisanje kompletnog državnog uređenja, jer Upravni sud vrši sudsku kontrolu zakonitosti akata izvršne vlasti. Garantovanje sudske kontrole upravnih akata od strane nadležnog, efikasnog i nezavisnog suda je od suštinskog značaja za zaštitu ljudskih prava i vladavinu prava.

Projekti
0

Projekat Zaštita slobode govora na internetu ima za cilj doprinos stvaranju povoljnijeg okruženja za informacioni pluralizam i različitost mišljenja u sajber prostoru Srbije. Potencijalne implikacije na slobodu izražavanja u vezi sa internet komunikacijom su najočiglednije kada se govor ili izražavanje kriminalizuju. Različiti oblici kriminalizacije uvrede i širenja lažnih vesti će se verovatno u budućnosti povećavati, što može naneti značajnu štetu slobodi izražavanja. Imajući u vidu da civilno društvo ima važnu funkciju čuvara demokratskih vrednosti i ljudskih prava, projekat će analizirati promjenjivi zakonski i regulatorni okvir, vezan za slobodu govora na Internetu i relevantnu sudsku praksu i formulisati preporuke za donosioce odluka o politikama koje imaju za cilj podsticanje povoljnog okruženja za slobodu izražavanja na Internetu.

Projekti
0

Naziv projekta : „Jačanje pristupa pravdi za žrtve nasilja nad ženama“ Trajanje projekta: april 2021 – septembar 2021. Donator: Ambasade Republike Češke – TRANSITION FUND Vrednost projekta: 275.000,00 CZK Primarni problem koji projekat želi da reši je nedostatak adekvatne besplatne pravne pomoći i podrške žrtvama…

Projekti
0

O projektu: Cilj projekta je da omogući bližu komunikaciju između predstavnika pravosuđa i građana i time poveća transparentnost rada sudova i poverenje građana u rad pravosudnih institucija, sa posebnim fokusom na rad prekršajnih sudova. U okviru ovog projekta će biti sproveden set tematskih otvorenih vrata sa na teme koje su u nadležnosti prekršajnih sudova. Sagovornici će, pored sudija prekršajnih sudova širom Srbije, u zavisnosti od teme biti i predstavnici MUP-a, centara za socijalni rad, advokature i dr. Pored događaja koji će se održavati u prilagođenom online format, u okviru ovog projekta će kontinuirano biti objavljivani tekstovi predstavnika pravosuđa za koje postoji najveće interesovanje građana. Neke od najaktuelnih tema će biti pretočene i u formu infografika.

Projekti
0

Pandemija virusa COVID-19 je mnogo više od zdravstvene krize i stvara veliki izazov za poštovanje ljudskih prava, a posebno prava ranjivih grupa. Pandemija je stvorila povećani rizik od diskriminacije i isključenja marginalizovanih pojedinaca, grupa i zajednica. Jedan od najugroženijeg društvenih grupa tokom pandemije su i pripadnici nacionalnih manjina. Osnovini cilj projekta je unapređenje pristupa pravdi za pripadnike nacionalnih manjina i ostalih ranjivih grupa tokom trajanja krize izazvane pandemijom virusa COVID-19.

Projekti
0

O projektu: Cilj projekta je da se obezbedi nepristrasnim i objektivnim kontrolorima da nadgledaju izbore za Visoki sudski savet i Državno veće tužilaca. Kontrolori će biti prisutni na biračkim mestima da nadgledaju glasanje i obaviće intervjue sa nasumično izabranim sudijama i tužiocima kako bi dobili informacije o tome da li je procedura za imenovanje kandidata bila fer. Kontrolori će napraviti izveštaj o rezultatima njihovog nadgledanja izbornog procesa.

1 2 3 11