Projekti
0

Naziv projekta: Položaj oštećenih (žrtava) u krivičnom postupku u Republici Srbiji Vreme trajanja projekta: april 2016. – mart 2017. Partner: CLARD – Kosovo Donator: Balkanski Fond za Demoktratiju O projektu: Opšti cilj akcije je unapređenje položaja i prava žrtava i oštećenih u krivičnom postupku. Specifični…

Projekti
0

Predloženi projekat bi se prevashodno bavio zakonskim prazninama i nedostacima u sprovođenju postojećih politika anti-diskriminacije, sprečavanja nasilja, govora mržnje i zločina iz mržnje protiv LGBT osoba. S obzirom na to da je vrlo mali broj analiza sprovedeno i napravljeno za izveštaje NVO, predloženi projekat bi popunio ovu prazninu tako što bi pružio detaljnu studiju i skup preporučenih mera za donosioce odluka.

Projekti
0

Nacionalni konvent o EU predstavlja inovativan model mreže kroz koju sarađuju nevladine organizacije sa ekspertizom iz različitih oblasti. Na ovaj način se civilno društvo uključuje i daje značajan doprinos pristupnim pregovorima Srbije i EU u svih 35 poglavlja i vrši sveobuhvatan monitoring. Cilj projekta je postizanje efikasnih i kvalitetnih pregovora Srbije i Evropske unije i ostvarivanje održive reforme u oblastima obuhvaćenim Poglavljem 23 – Pravosuđe i osnovna prava i Poglavljem 24 – Pravda, sloboda i bezbednost, kroz uključivanje i monitoring civilnog društva.

Projekti
0

Projekat “Slobodni izbori kroz slobodu okupljanja” ima dvostruki cilj: 1) zaštita slobode okupljanja u predizbornom periodu kao preduslov za slobodne, fer i demokratske izbore kroz širok spektar aktivnosti i 2) nakon izbora i na osnovu prikupljenih podataka, izvršiće se procena uticaja novog Zakona i formulisaće se zaključci i preporuke za unapređenje zakonodavnog okvira s obzirom da je usklađivanje sa međunarodnim standardima predviđeno i Akcionim planom za Poglavlje 23.

Projekti
0

Projekat će doprineti unapređenju vladavine prava u Srbiji, posebno vezano za njen krivičnopravni sistem i sveobuhvatnu borbu protiv korupcije kroz izgradnju održive nacionalne mreže studenata za praćenje  anti-korupcijskih suđenja.

Monitoring suđenja sa elementima korupcije bi trebalo da motiviše osobe zadužene za otkrivanje, procesuiranje, suđenje i kažnjavanje korupcijskih zločina da efikasnije rešavaju ove slučajeve.

Projekti
0

Zakonom o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka propisano je da Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) obavlja posete ustanovama u kojima se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode, u cilju odvraćanja državnih organa i službenih lica od bilo kakvog oblika mučenja ili bilo kog drugog oblika zlostavljanja, kao i radi usmeravanja državnih organa ka stvaranju smeštajnih i ostalih životnih uslova u ustanovama u kojima se smeštaju lica lišena slobode u skladu sa važećim propisima i standardima.

Projekti
0

Cilj ovog projekta je da pruži institucionalnu analizu usluga za izbeglice, migrante i tražioce azila, kroz ocenjivanje integracije, povezanosti i komplementarnosti sa lokalnim partnerima, kako bi se olakšale sistemske promene za obezbeđivanje pozitivnijih ishoda migracije.

Projekat će identifikovati potrebne promene vezane za politiku i pružanje usluga kako bi se obezbedila bolja institucionalna povezanost pružanja usluga za izbeglice, migrante i tražioce azila koji borave u ili putuju kroz Makedoniju, Srbiju i Hrvatsku i pružilo bolje razumevanje migracionih tokova kako be se pronašla tačka na kojoj bi intervencija bolje pomogla u pristupanju socijalnim uslugama u ovim zemljama.

Aktuelno
0

Stanje na medijskoj sceni u Srbiji, u 2015. godini, značajno je lošije u poređenju sa prošlom i pretprošlom godinom.

Iako se na primenu medijskih zakona (iz 2014. godine), u Godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, gleda kao na “korak napred ka pojašnjavanju pravnog okvira, posebno u vezi sa državnim finansiranjem i kontrolom nad medijima”lošija medijska situacija je posledica velikog broja drugih “problema”: pad marketinškog tržišta, nastavak tabloidizacije medija, povećan broj fizičkih napada na novinare i mnogi drugi.

Projekti
0

Cilj projekta je da se obezbedi nepristrasnim i objektivnim kontrolorima da nadgledaju izbore za Visoki sudski savet i Državno veće tužilaca. Kontrolori će biti prisutni na biračkim mestima da nadgledaju glasanje i obaviće intervjue sa nasumično izabranim sudijama i tužiocima kako bi dobili informacije o tome da li je procedura za imenovanje kandidata bila fer. Kontrolori će napraviti izveštaj o rezultatima njihovog nadgledanja izbornog procesa.

1 3 4 5 6 7 11