Projekti
0

Nakon uspešnih koraka u borbi protiv korupcije tokom 2012. i 2013. godine Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM je nastavio sa istim idejama kroz sprovođenje regionalnog projekta „Regionalna akcija protiv korupcije: Podrška pravosuđu u borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu“, zajedno sa partnerskim organizacijama Inicijativom mladih za ljudska prava u Hrvatskoj i Inicijativom mladih za ljudska prava BiH.

Vladavina prava
0

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Fond za humanitarno pravo, Forum za etničke odnose i Centar za istraživanje javnih politika održali su prvu konferenciju za medije povodom formiranja Koordinacionog odbora organizacija civilnog društva (KOCD) za monitoring ispunjavanja obaveza OEBS-a u oblasti ljudske dimenzije u Srbiji.

Projekti
0

Komitet pravnika za ljudska prava je uključen u monitoring predsedavanja Srbije OEBS-om u pogledu ljudske dimenzije OEBS, a sa ciljem aktivnog doprinosa unapređenju ljudske bezbednosti građana Srbije. Ljudska dimenzija odnosi se na šire shvatanje bezbednosti u okviru OEBS, koje uključuje i zaštitu i promociju ljudskih prava i demokratskih normi.

Pravna pomoć
0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM kontinuirano pruža pravnu pomoć građanima čija su ljudska prava ugrožena. Do sada su u velikom broju slučajeva advokati YUCOM-a zastupali žrtve torture i nasilja u porodici, branitelje ljudskih prava, lica kojima je povređeno pravo na pravično suđenje, pravo na slobodan pristup informacijama, itd.

Pravna pomoć
0

Pravna pomoć Vam omogućava da efikasno zaštitite ljudska prava koja su Vam povređena. Ona Vam takođe omogućava da pristupite sudu ili drugim državnim organima pod jednakim uslovima i bez diskriminacije. Diskriminacija podrazumeva nejednak tretman, neopravdano pravljenje razlike, odnosno stavljanje nekoga u gori/bolji položaj zbog bilo kog njegovog ličnog svojstva. Država je dužna da Vam obezbedi besplatnu pravnu pomoć ukoliko niste u mogućnosti da je platite.

1 5 6 7 8 9 11