YUCOM EWS
0 Newsletter br.31- Govor mrznje u Srbiji 4

Evropski parlament u Strazburu je 15. januara sa 556 glasova za i devet protiv, usvojio rezoluciju kojom se 11. jul zvanično proglašava Danom sećanja na žrtve masakra u Srebrenici (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P6-RC-2009-0022+0+DOC+XML+V0//EN). Rezolucija je doneta na predlog Jelka Kacina, slovenačkog poslanika i izvestioca EP za Srbiju. U tekstu Rezolucije, između ostalog, stoji: „EP ovom rezolucijom poziva Evropsku komisiju i Savet EU da na odgovarajući način obeležavaju godišnjicu akta genocida u Srebrenici i Potočarima i da pozovu sve zemlje zapadnog Balkana da i one obeležavaju 11. jul kao dan sećanja na genocid u Srebrenici”, kao i da je zločin u Srebrenicu najveći ratni zločin u Evropi posle Drugog svetskog rata, u kojem je ubijeno oko 8.000 muškaraca, najodgovorniji su Ratko Mladić, Radislav Krstić i Radovan Karadžić.

YUCOM EWS
0 Newsletter br.30 – Sistem ranog upozoravanja

U dodatku dnevnog lista Politika između 23. i 28. decembra 2008. godine, Agencija za privatizaciju je, shodno Zakonu o dodeli besplatnih akcija, u 6 svakodnevnih nastavaka (na ukupno 228 strana) objavila spisak od 169.411 građana Srbije, koji ne ispunjavaju uslove da postanu vlasnici besplatnih akcija privatizovanih javnih ili državnih preduzeća . U objavljenim spiskovima navedena su puna imena sa imenom jednog od roditelja, njihovi matični brojevi datumi (u kojima su sadržana datumi rođenja i drugi važni podaci o tim licima).