Edicija Ljudska prava

Ova specijalna serija prezentuje prevode značajnih UN studija i dokumenata o pitanjima od vitalne važnosti za promociju, zaštitu, ostvarivanje i primenu ljudskih prava i standarda iz oblasti ljudskih prava kod nas: slobodni i pošteni izbori i izborna procedura, prevencija zloupotrebe pritvora, zaštita i rizici od nagaznih mina, međunarodna i nacionalna zaštita nacionalnih, etničkih, verskih i jezičkih manjina, priznavanje i zaštita ljudskih prava osoba sa posebnim potrebama, uvođenje i sprovođenje procesa privatizacije, itd.