Skupština Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM, na sednici održanoj 22. novembra 2018. godine, jednoglasno je donela

ETIČKI KODEKS

KOMITETA PRAVNIKA ZA LJUDSKA PRAVA

 1. Osnovne vrednosti delovanja Komiteta pravnika za ljudska prava

Кomitet pravnika za ljudska prava je stručno, dobrovoljno, nevladino udruženje građana osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti  zaštite i unapređenja ljudskih prava u skladu sa opšteprihvaćenim civilizacijskim standardima, međunarodnim konvencijama i domaćim pravom, uspostavljanja i razvijanja pravne države i vladavine prava, i tranzicione pravde.

Svoje delovanje Komitet pravnika za ljudska prava zasniva na osnovnim vrednostima, kao što su:

 • stručnost,
 • transparentnost,
 • odgovornost,
 • integritet,
 • solidarnost,
 • demokratičnost,
 • rodna ravnopravnost
 1. Sukob interesa

U svom delovanju, Komitet pravnika za ljudska prava nastoji da spreči situacije u kojima bi privatni interes zaposlenog ili člana Udruženja uticao ili mogao da utiče na postupanje u vršenju posla ili funkcije u Komitetu pravnika za ljudska prava na način koji ugrožava interes Udruženja („sukob interesa“).

2.1. Zapošljavanje i angažovanje saradnika

Komitet pravnika za ljudska prava se zalaže za transparentno, objektivno i nepristrasno odabiranje i angažovanje zaposlenih i saradnika, na unapred razvijenim i dostupnim kriterijumima.

Članovi porodice zaposlenih i članova Komiteta pravnika za ljudska prava neće imati povlašćen tretman pri zapošljavanju ili angažovanju u Udruženju.

Zapošljavanje u Udruženju biće vršeno na osnovu provere sposobnosti i znanja kandidata i nakon razmatranja svih kandidatura.

2.2. Pokloni i troškovi reprezentacija

U svom delovanju, Komitet pravnika za ljudska prava neće davati ili primati poklone ili usluge koji bi mogli da utiču na nepristrasnost pri donošenju odluka, kreiranje stavova ili vršenje poslova Udruženja.

2.3. Putovanja i imovina Udruženja

Službena putovanja zaposlenih i članova Komiteta pravnika za ljudska prava koja se finansiraju od strane Udruženja, moraju biti neposredno povezana sa radom Udruženja i biće korišćena samo kada je to neophodno.

Imovina i sredstva Komiteta pravnika za ljudska prava moraju se upotrebljavati racionalno, u skladu sa njihovom namenom i ciljevima Udruženja.

2.4. Privatne aktivnosti članova i zaposlenih

Članovi i zaposleni u Komitetu pravnika za ljudska prava ne mogu biti angažovani u aktivnostima, tj. obavljati funkcije, koje su nespojive sa funkcijom koju obavljaju u Udruženju ili umanjuju mogućnost pravilnog vršenja dužnosti.

Svoje privatne aktivnosti članovi i zaposleni u Komitetu pravnika za ljudska prava moraju obavljati tako da one ne škode kredibilitetu Udruženja.

Politička ubeđenja ili aktivnosti članova i zaposlenih u Komitetu pravnika za ljudska prava neće uticati na rad i političku neutralnost Udruženja.

 1. Poverljivost informacija i poštovanje privatnosti

U svom delovanju, Komitet pravnika za ljudska prava poštuje privatnost svojih zaposlenih, saradnika, korisnika i klijenata. Komitet pravnika za ljudska prava prikupljaće samo one podatke koji su neophodni za ostvarenje svrhe za koju se prikupljaju, a podatke zaposlenih, saradnika, korisnika i klijenata neće ustupati bez njihove saglasnosti, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. Prevencija i rešavanje sukoba putem dijaloga

Članovi i zaposleni u Komitetu pravnika za ljudska prava promovisaće vrednosti dijaloga, nastojaće da eventualne konflikte među zaposlenima ili sa spoljnim saradnicima rešavaju u ranim fazama konflikta i koristiće mehanizme alternativnog rešavanja konflikta kada je to moguće.

 1. Finansijska transparentnost i nezavisnost

Izveštaji o poslovanju Komiteta pravnika za ljudska prava su javni. Izveštavanje o aktivnostima projekata vrši se u skladu sa zahtevima svakog donatora, uključujući i mogućnost eksterne revizije.

Komitet pravnika za ljudska prava neće prihvatiti finansiranje koje bi moglo da škodi nezavisnosti Udruženja, tj. finansiranje aktivnosti koje bi bile u suprotnosti sa ciljevima i vrednostima za koje se Komitetu pravnika za ljudskaprava zalažu.