Građanski monitoring ka snažnijem pravosuđu

0

Naziv projekta : “Građanski monitoring za snažnije pravosuđe”
Trajanje projekta: maj 2018. – maj 2019.
Donator: Balkanski fond za demokratiju (BTD)
Vrednost projekta:49,292 EUR

Projekat “Građanski monitoring za snažnije pravosuđe”, koji se implementira uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, ima za cilj da doprinese unapređenju pristupanja Srbije Evropskoj uniji praćenjem sprovođenja mera koje se tiču pravosuđa predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23, kao i pitanja koje se tiču pravosuđa vezana za Poglavlje 35. Akcionim planom za Poglavlje 23 predviđeno je da će Srbija nastaviti da radi na poboljšanju pravnog i normativnog okvira za zaštitu i unapređenje osnovnih ljudskih prava u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije i evropskim i međunarodnim standardima.

U skladu sa navedenim, cilj ovog projekta je i utvrđivanje i procena napretka koji je Srbija ostvarila u oblasti reforme pravosuđa i osnovnih ljudskih prava i drugih reformi predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23 i Poglavljem 35.

Komitet pravnika za ljudska prava,u okviru projektinih aktivnosti prati neimplementirane mere u vezi sa pravosuđem. Ove aktivnosti podrazumevaju neophodne ustavne promene, disciplinsku odgovornost sudija i javnih tužilaca, disciplinske postupke i nadležnost profesionalnih sudskih tela, kao i implementaciju mera predviđenih za funkcionisanje integrisanog pravosuđa na u pravosudni sistem Kosova.

Projekat ima za cilj da okupi niz relavantih aktera poput sudija, tužioca, advokata, predstavnika Ministarstva pravde, kao i predstavnike civilnog društva. Takođe, projekat podrazumeva obaveštavanje šire javnosti o sprovođenju aktivnosti Akcionog plana za Poglavlje 23, kao i implementaciji predviđenih mera, čime  se postiže  uspostavljanje poverenja građana Srbije u pravosuđe.

Kroz proces objektivne rasprave svih zainteresovanih strana formulisaće se zaključci i preporuke za poboljšanje sprovođenja aktivnosti predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23 i povezanih mera predviđenih Poglavljem 35 koje se tiču pravosuđa.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.