Integracija pravosuđa u pravosudni sistem Kosova u kontekstu evropskih integracija i dijaloga Beograda i Prištine

0

Izveštaj br. 2 o implementaciji i efektima Sporazuma o pravosuđu “Integracija pravosuđa u pravosudni sistem Kosova u kontekstu evropskih integracija i dijaloga Beograda i Prištine” rezultat je istraživanja Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM u periodu od aprila 2019. godine do decembra 2020. godine. Ovaj izveštaj, pored nalaza o tome kako je došlo do početka primene sporazuma i integrisanja srpskog pravosuđa u institucije Kosova, prikazuje trenutno stanje funkcionisanja sada integrisanih pravosudnih institucija tokom tri godine primene Sporazuma. Polazeći od nalaza prvog izveštaja, drugi izveštaj posebno obrađuje uključenost srpskih sudova u ostvarenju pristupa pravdi građana koji žive ili ostvaruju prava na teritoriji Kosova. Nalazi pokazuju da li je i u kojoj meri došlo do unapređenja pristupa pravdi građanima i građankama severa Kosova.

Poglavlje 35, kao i Poglavlja 23 i 24, predstavljaju ključna poglavlja u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, jer daju okvir za uživanje svih prava i obaveza. Budući da ispunjavanje merila iz ovih poglavlja najviše direkno utiče na živote građana Srbije, kao i građane Kosova, Srbija ima odgovornost da kroz ispunjavanje istih i napredak u dijalogu u najvećoj meri omogući uslove da ovi građani mogu da ostvare svoja prava posebno u pogledu pristupa pravdi. Vladavina prava je, takođe, uslov za napredak u procesu evrointegracija Kosova. Za nesmetan pristup pravdi neophodno je omogućiti jednak tretman svih građana pred pravosudnim institucijama, što ostaje kao obaveza vlasti u Prištini.

Integracija srpskih sudija i tužilaca u kosovski pravosudni sistem inicirana je Briselskim sporazumom, a realizovana početkom primene Sporazuma o pravosuđu 2017. godine. Da bi takav sistem omogućio pristup pravdi građanima neophodno je stalno pratiti i uočiti prepreke koje se javljaju kao efekat primene. Ovo istraživanje polazi iz perspektive efekata koje je Sporazum imao na prava građana, te nudi preporuke za prevazilaženje uočenih prepreka.

Preuzimanje

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.