O organizaciji, dostignućima, mogućnostima i ciljevima

#YUCOM20

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan 1997. godine kao stručna, volonterska nevladina organizacija čiji su članovi pravni savetnici, uključeni u promovisanje i zagovaranje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava, podizanje javne svesti kao i u osnivanje i vođenje građanskih inicijativa, pružanje pravne pomoći žrtvama čija su ljudska prava povređena,  kao i u razvoj saradnje sa domaćim i međunarodnim organizacijama uključenim u zaštitu i promociju ljudskih prava. YUCOM je priznat kao organizacija koja promoviše participaciju građana u pravnim postupcima. Izdvojila se i dobila priznanje kao organizacija koja okuplja veliki broj zaštitnika ljudskih prava.

YUCOM je bio uspešan u predlaganju i implemetaciji  velikog broja važnih zakona, kao što su:

 • Zakon o amnestiji baziran na YUCOM-ovom predlogu donetom 2000. godine;
 • Uvod u progovor savesti u Zakonu o vojsci;
 • Otvaranje pitanja civilne kontrole u vojsci i policiji po prvi put;
 • Predlog modela Zakona o otvaranju dokumenata tajnih službi iz 2005. godini(nije donet);
 • Predlaganje odredbi o nasilju nad ženama u Zakon o radnim odnosima nakon što je YUCOM predstavio predlog i kampanju u 2003. godini;
 • Zakon o pristupu informacijama od javnog značaja donet 2003. u kojem je YUCOM učestvovao u nacrtu zakona;
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama donet 2004.;
 • Zakon o zabrani diskriminacije donet 2009. godine;
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti donet 2008. godine;
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja donet 2009. godine;
 • Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
 • Zakon o socijalnoj zaštiti donet 2011. godine;
 • Promene u zakonu koje uvode zločin iz mržnje (2012.) i mnoge druge.

Od 2005. godine YUCOM podnosi predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu i trenutno je uključen u nekoliko postupaka koji se vode pred ESLJP, a imaju svojstvo prioriteta postupanja pred tim sudom. 2007. godine YUCOM je dobio slučaj (V.A.M protiv Srbije) pred Evropskim sudom za ljudska prava. Ovo ujedno predstavlja i prvu presudu Evroskog suda protv Srbije kojom je država u obavezi da isplati naknadu štete žrtvama. YUCOM je takođe uspešno vodio spor u slučaju pred Komisijom za ljudska prava Ujedinjenih nacija 2005. godine.

YUCOM aktivno učestvuje u pisanju izveštaja iz senke (tzv. shadow reports) o ispunjenju međunarodnih obaveza Srbije prema UN-u, OEBS-u, Savetu Evrope i drugima. Najskorije, YUCOM je poslao izveštaj Komisiji za ljudska prava Ujedinjenih nacija o impementaciji Medjunarodnog saveza o političkim i građanskim pravima kao i Univerzalni periodični pregled.

Danas, YUCOM je član velikog broja ad hoc koalicija, ima dugoročno iskustvo  u uspešnom vođenju kampanja o reformi zakonodavstva i pravnih praksi. YUCOM nastavlja da kroz niz aktivnih javnih nastupa i javne podrške koju ostvaruje kroz svoj rad, uspešno zagovara zakonski okvir sistema vrednosti koji doprinosi sukobljavanju prošlosti, ostvarivanju tranzicione pravde i vladavine prava. Takođe, YUCOM je često uključen u zastupanje drugih nevladinih organizacija u postupcima koji se protiv njih vode sa ciljem da doprinese razvoju jasnijih i efikasnijih mehanizama zaštite predstavnika civilnog društva u Srbiji.

ZAPOSLENI – Danas YUCOM zapošljava 14 osoba. Širi tim obuhvata  9 muškaraca i 11 žena.

 • Direktorka YUCOM-a – dr Katarina Golubović;
 • Advokati/Advokatice – Natalija Šolić, šefica odseka za pravnu pomoć, Kristina Todorović, Milena Vasić;
 • Finansijski menadžer – Dragan Ristić;
 • Pravni/e savetnici/e –  Katarina Toskić, Milan Filipović, Teodora Tomić;
 • Koordinatori/ke projekata – Jovana Spremo, Marija Maljan, Momčilo Živadinović, Velimir Petrović;
 • Pravni savetnik/konsultant – dr Marko Milenković;
 • Menadžerka kancelarije – Nataša Lukić;
 • Knjigovođa – Mira Mijatović;
 • Moderator sajta – Nenad Jozić
 • Tim se takođe oslanja na volontere i pripravnike sa domaćih i regionalnih univerziteta kao i iz EU, SAD, Kanade itd. Trenutni volonteri su: Marko Stanković, Julia Tétrault-Provencher, Tara Petrović.

Informacije o njihovom radu možete da pratite na našem sajtu https://www.yucom.org.rs/aktivisti/.

Tokom svojih 20 godina postojanja, YUCOM-ov pravni tim je konstantno i uspešno pružao pravnu pomoć  žrtvama kojima su povređena ljudska prava pred domaćim telima i sudovima, uključujući i postupke pred Ustavnim sudom, Evropskim sudom za ljudska prava i Komisijom za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Na godišnjem nivou, YUCOM preko svog sistema pružanja besplatne pravne pomoći savetuje preko 1000 građana, obavlja veliki broj pravnih aktivnosti, uljučujući i vođenje baze podataka o korisnicima i slučajevima. YUCOM je takođe razvio i sistem kontrole kvaliteta koji će pružiti drugim pružaocima besplatne pravne pomoći.

YUCOM trenutno predstavlja druge zaštitnike ljudskih prava  i organizacije koji su izloženi čestim napadima kao što su Žene u crnom, Inicijativa mladih i mnoge druge.Rezultati YUCOM-ovih strateških parnica bili su i promene ustavnih odredaba o pružanju efikasnije zaštite pred domaćim organima. YUCOM je pokazao jaku privrženost u postavljanju granica u slobodi izražavanja kako bi se zaustavio rasizam i netrpeljivost u srpskom društvu. U tom smislu, uspešno je zagovarao inkriminaciju povodom zločina iz mržnje, realizovao istraživanje  fokusirano na implementaciju zakona o medijima u pogledu pitanja koji promovišu toleranciju i zabranu diskriminacije i govora mržnje, kao i vodio niz postupaka po osnovu zločina iz mržnje. YUCOM sarađuje i sa nizom organizacija civilnog društva koje promovišu i štite ljudska prava u Srbiji.

YUCOM ima iskustva u pogledu sub granting-a i u 2012. je dodelio više od 30 manjih projekata organizacijama civilnog drustva, pratio njihovu implementaciju i podučavao neke od nosilaca. Ove aktivnosti su podržane od strane EU, UK FCO i drugih.

YUCOM je koordinirao i Koalicijom za ravnopravnost  www.korak-hapi-step.eu koja zagovara zaštitu ljudskih prava na regionalnom nivou (Srbija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i  Bosna i Hercegovina) i fokusira se na različite vidove diskriminacije, uključujući prava LGBT populacije, jačanje uloge žene u politici i javnom životu i monitoring sudskih postupaka u pogledu diskriminacije. Tokom 2012. i 2013. godine YUCOM je realizovao projekat “Podrška srpskom pravosuđu kroz monitoring suđenja sa elementima korupcije” kroz podršku Fonda Partnerstvo za Transparentnost, i  od tada, YUCOM ima tim za monitoring suđenja u pogledu antikorupcijske politike, trenutno podržan od strane OEBSa i Fonda Partnerstvo za Transparentnost. U okviru ovog projekta, lansiran je pregledni sajt (www.antikorupcija.yucom.org.rs) koji sadrži osnovne informacije o identifikovanim slučajevima, postupajućim sudijama, izvršenom krivičnom delu, osumnjičenom i osuđenom, uključujući medijske izveštaje, članke, informacije o slučaju kako bi se povećala transparetnost i odgovornost sudskih organa u Srbiji. YUCOM je nastavio sa ovim aktivnostima 2014. godine u okviru projekta “ Regionalna anti-korupcijska akcija: Podrška pravosuđu u suzbijanju korupcije na zapadnom Balkanu” ovaj put stvaranjem regionalne mreže za monitoring suđenja sa elementima korupcije. Dalje, YUCOM je zastupao prominentnu žensku grupu kojoj je takođe povređeno pravo na slobodu okupljanja. Na osnovu YUCOM-ovog zahteva  pred Ustavnim sudom, odluka o zabrani okupljanja proglašena je neustavnom 2012. godine. YUCOM je takođe zastupao Falun Gong pokret 2014. godine, taj postupak okončan je preporukom Ombudsmana, kao i mnoge druge strateške slučajeve povrede ljudskih prava. 2017. godine, posle nekoliko godina uspešne implementacije aktivnosti u okviru Triple A for Citizens, YUCOM je pokrenuo registraciju širokih regionalnih mreža o pristupu informacijama, besplatnoj pravnoj pomoći i dr.

Glavni uspesi u pogledu zagovaranja  jesu usvajanje i realizacija velikog broja važnih zakona: Zakon o amnestiji iz 2000. godine, Zakon o besplatnom pristupu informacijama, Zakon o obrazovnom sistemu, Zakon o Ombudsmanu, Odredbe o nasilju u porodici (2014), predstavljanje instituta zločina iz mržnje u decembru 2012. i mnogi drugi.

U pogledu Poglavlja 23 o pristupu Srbije Evropskoj uniji koje pokriva pravosuđe i osnovna prava, YUCOM je jedan od osnivača Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji – NKEU, sa Evropskim pokretom Srbije. YUCOM je koordinator Radne grupe nevladinih organizacija za Poglavlje 23 kao deo portfolija Kuce ljudskih prava. YUCOM koordinira radom više od 50 organizacija koje aktivno učestvuju u okviru specifičnih tema koje su njihove oblasti ekspertize. Radnu grupu čine organizacije civilnog društva, udruženje sudija, asocijacija tužilaca, predstavnika nacionalnih manjina i mnogih drugih.Tokom 2016. YUCOM je organizovao više od 15 sastanaka u okviru Radne grupe za Poglavlje 23 u Narodnoj skupštini i širom Srbije pokrivajući teme Ustava, nezavisnosti tužilaštva, nacionalnih manjina itd.NKEU je formalno prihvaćeni  okvir koji omogućava učešće organizacija civilnog društva u pregovorima o pristupanju EU. Tokom prve godine fukcionisanja, podržan je od strane Narodne skupštine Republike Srbije (uključivanjem NKEU u Odbor za evropske integracije).

YUCOM je aktivno bio uključen u aktivnosti predsedavanja Srbije OEBS-om za 2015. u okviru internacionalne građanske platforme za solidarnost i iskoristio je predsedavanje za davanje prioriteta u oblasti osnovnih ljudskih prava. Od tada je YUCOM sarađivao sa drugim predstavništvima, zalažući se da teme budu u skladu sa prioritetom ljudskih prava.

YUCOM ima jaku saradnju i sa domaćim institucijama:

 • YUCOM održava saradnju sa srpskim parlamentom, drugim relevantnim organima poput Odbora za pravosuđe, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za evropske integracije i dr.
 • Odgovarajućim ministarstvima, pre svega sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za državnu upravu koji su u direktnom kontaktu sa YUCOM-om u pogledu realizacije velikog broja aktivnosti, naročito u pogledu reforme pravosuđa (implementacija strategije o reformi pravosuđa), reforme državne administracije, ljudskih prava, pre svega u svetlu evropskih integracija i pregovora u okviru Poglavlja 23 otvorenog u 2016. godini, zatim sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvo i mnogih drugih partnera koji učestvuju u implementaciji aktivnosti, kao i potpisanih memoranduma o saradnji koji već postojeću saradnju poboljšavaju.
 • Sudstvom, na prvom mestu sa Visokim savetom sudstva i Državnim većem tužilaca koji vide YUCOM kao saveznika u borbi za nezavisnost sudstva, naročito u pogledu predviđene reforme Ustava Republike Srbije (predviđene za kraj 2017. koja će najverovatnije biti pomerena za početak 2018.). YUCOM zahteva veću transparentnost u ovim telima i prikuplja dokumentaciju o njihovom radu, promoviše dobre prakse kao organizacija koja pruža besplatnu pravnu pomoć u Srbiji, prikuplja informacije i omogućava im da funkcionišu u punom kapacitetu. YUCOM takođe organizuje treninge sudijama i tužiocima kroz Pravosudnu akademiju u pogledu ljudskih prava, prakse Evropskog suda za ljudska prava i drugih važnih pitanja.
 • YUCOM ima dugu saradnju i sa nezavisnim institucijama – Zaštitnikom građana, Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencijom za borbu protiv korupcije, Državnom revizorskom agencijom kao i Advokatskom komorom Srbije. YUCOM je učestvovao u izradi nacrta zakona koji su ustanovili ove institucije.

Relevantne partnerske organizacije u saradnji na projektima sa YUCOM-om u poslednje tri godine su: Beogradski centar za ljudska prava, Kuća ljudskih prava u Hrvatskoj, Bosni i Norveškoj, CHRIS mreža, Gej strejt alijansa, Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu, Fond za humanitarno pravo u Srbiji i na Kosovu, ADI Bosna, Labris, Partnerstvo za društveni razvoj, Forum stručnjaka Rumunija, Vesta BiH, Bosanski novinari, Udruženje tužilaca Srbije, LGBT forum progres (Crna Gora), Centar za građansko obrazovanje, ECAS, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodina i drugi.

Neki od pristalica/donatora u poslednjih par godina bili su: OEBS, Matra embassy fund – Ministarstvo spoljnih poslova Holandije, Britanska ambasada, Institut za održive zajednice ISC, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Evropska Komisija, Front line defenders, Švedska međunarodna agencija za razvoj saradnje (SIDA), Internacionalna menadžment grupa (IMG), Svetska banka, Civil rights defenders, Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, Fond Partnerstvo za transparentnost, Američka advokatska komora, Fondacija otvorenog društva (međunarodna i  u Srbiji), Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske, Ministarstvo spoljnih poslova Češke Republike, JRGA – USAID i dr. Kompletnu listu donatora i projekata možete pronaći na našem sajtu u okviru odeljka Projekti. Trenutno, YUCOM nema institucionalnu podršku za svoje glavne aktivnosti.

YUCOM ima razvijenu aktivnost objavljivanja izveštaja u okviru reforme pravosuđa, besplatne pravne pomoći, diskriminacije, ljudskih prava i mnogih drugih koje možete pogledati na našem sajtu https://www.yucom.org.rs/category/nova-izdanja/,  kao i veliki broj progresivnog istraživanja i članaka.

Takođe, naša prednost je i razvijena komunikaciona strategija u pogledu YUCOM-ovih medijskih prenosa o reformi pravosuđa,  vladavini prava, ljudskih prava i borbi protiv korupcije. Na godišnjem nivou, YUCOM ima više od 1000 izjava u različitim domaćim, regionalnim i međunarodnim medijima na različitim portalima, kao i veliki broj postova na YUCOM-ovim društvenim mrežama  (Facebook, Twitter, Instagram i Youtube kanal) kao i podstranice koje smo razvili (o Ustavu – @mojUstav, Antikorucija, Diskriminacija – @korak-hapi-step i mnogi drugi).

YUCOM-ovi godišnji izveštaji predstavljaju koristan materijal i daju odgovarajuće informacije o pravu pristupa besplatnoj pravnoj pomoći, zagovaranjima i mnogim drugim aktivnostima. Neke od njih možete da pronađete na:  https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2019/02/YUCOM-izvestaj-o-radu-2017-18..pdf i https://www.yucom.org.rs/izvestaj-o-radu-20162017/

U 2011. YUCOM je osnovao Kuću ljudskih prava.  HRH Belgrade zajedno sa 4 druge organizacije civilnog društva postao je član mreže Kuća ljudskih prava osnovane u Oslu, Norveškoj. U 2014. YUCOM se preselio u Kuću ljudskih prava u Beogradu, u Kneza Miloša 4, koju smo preuredili  i od tada je naše sedište za najveći broj aktivnosti.

U okviru kancelarije u Kući ljudskih prava, YUCOM ima odgovarajući kapacitet/prostor za treninge i konferencije (jednu veću salu koja prima do 100 ljudi) i 2 manje sale  koje mogu primiti do 30 učesnika što takođe može biti jedan od glavnih razloga za saradnju sa našom organizacijom. Ovaj prostor na raspolaganju je besplatno drugim organizacijama civilnog društva.

Kao aktivna i efikasna organizacija u Srbiji i regionu, održaćemo naš fokus na daljem jačanju održivosti organizacije i promovisanju besplatne pravne pomoći građanima kao i na kampanji o pristupu Srbije Evropskoj Uniji kao primarne aktivnosti za modernizaciju i demokratizaciju zemlje u skladu sa standardima o zaštiti ljudskih prava i principa vladavine prava.