Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23 – Realizacija mera koje se odnose na pravosuđe

0

”Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23 – Realizacija mera koje se odnose na pravosuđe” odnosi se na praćenje primene mera iz ovog dokumenta koje se odnose na ustavne promene, budžetske nadležnosti pravosudnih saveta, disciplinsku i etičku odgovornost sudija i javnih tužilaca, kao i automatsku raspodelu predmeta. Izveštaj je rezultat projekta “Građanski monitoring za snažnije pravosuđe”, podražanog od strane Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju.

Akcionim planom za Poglavlje 23 predviđa se da će Srbija nastaviti da radi na poboljšanju pravnog i normativnog okvira za zaštitu i unapređenje osnovnih ljudskih prava, u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije i evropskim i međunarodnim standardima. Izveštaj o sprovođenju mera koje se odnose na pravosuđe iz Akcionog plana za Poglavlje 23 koji je pred Vama, rezultat je aktivnosti u okviru projekta Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM “Građanski monitoring za snažnije pravosuđe”. Cilj ovog projekta je i utvrđivanje stanja i procena napretka koji je Srbija ostvarila u oblasti reforme pravosuđa i osnovnih ljudskih prava i drugih reformi predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23 i Poglavljem 35.

Republika Srbija usvojila je u aprilu 2016. godine Akcioni plan za Poglavlje 23 sa jasnim ciljevima i rokovima, neophodnim institucionalnim okvirom, kao i sa procenom troškova i finansijskom alokacijom u oblastima: pravosuđa, antikorupcije i osnovnih prava. Ovaj dokument predstavlja najbitniju smernicu za napredovanje u procesu pridruživaja Evropskoj uniji. Pored kvartalnog izveštaja Vlade o primeni Akcionog plana za Poglavlje 23, ne postoji i sveobuhvatno izveštavanje civilnog društva o primeni  ovog akcionog plana, što značajno otežava izveštavanje o sprovođenju mera koje nemaju javni karakter.

Prilikom izveštavanja YUCOM-ov tim je prvo pristupio odabiru konkretnih mera, kako bi se u skladu sa postojećim kapacitetima prikazali zastoji nastali u realizaciji Akcionog plana. Vodeći se vremenskim periodom fokus je stavljen na merama koje su delimično implementirane, neimplementirane ili se kontinuirano implementiraju. Za polaznu osnovu uzet je Izveštaj 2/18 o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23. Po istraživanju tim se odlučio da prati neimplementirane mere u vezi sa pravosuđem u sledećim oblastima: ustavne promene i aktivnosti vezane za budžetske nadležnosti pravosudnih saveta, disciplinska i etička odgovornost sudija i javnih tužilaca, kao i automatsku raspodelu predmeta.

Ceo izveštaj pogledajte ovde.

Infografik

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.