Jačanje uloge žena u političkom i javnom životu

0

Ova brošura izrađena je u okviru projekta Jačanje uloge žena u političkom i javnom životu, koji je zajedno sa Upravom za rodnu ravnopravnost realizovao Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM. Projekat je imao za cilj ispitivanje učešća žena u političkom i javnom životu, sa naglaskom na žene koje pripadaju marginalizovanim grupama. Istraživanje o postojanju diskriminacije na osnovu pola i identifikovanje prepreka sa kojima se žene suočavaju, sadrži predloge za poboljšanje stanja rodne jednakosti u Srbiji.

Zaključci i preporuke sadržani u ovoj brošuri rezultat su aktivnosti održanih u okviru projekta, kao i aktivnosti koje je YUCOM sprovodio u ranijem periodu. Održane su tri fokus grupe sa predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava pripadnika marginalizovanih grupa, koje su imale za cilj identifikovanje uzroka diskriminacije sa aspekta žena iz osetljivih grupa, utvrđivanje najčešćih problema sa kojima se u svakodnevnom životu suočavaju. Nadalje, obavljeno je više od dvadeset razgovora, polustrukturisanih intervjua sa predstavnicama i predstavnicima državnih organa na lokalnom kao i na republičkom nivou, sa predstavnicama akademske zajednice, kao i sa predstavnicima medija. Ispitivanje je obuhvatilo kako efikasnost postojećeg pravnog okvira, tako i druge mere za povećanje učešća žena u politici.

Najzad, održana su dva treninga sa građanima i građankama Srbije, na kojima su im predstavljeni pravni okviri za zaštitu od diskriminacije, približene procedure za slučaj povrede prava i iskustva iz zemalja u regionu i EU. Takođe, od njih smo tražili da odgovore na dva unapred pripremljena upitnika kako bi uočili u kojoj meri građanke i građani prepoznaju diskriminaciju generalno, a naročito dvostruku i višestruku.

Uprkos činjenici da nema pravnih ograničenja, zastupljenost žena u javnom sektoru ostaje nedovoljna, kao i njihova jednakost prilikom zapošljavanja u praksi. Uprkos postojajanju sistema zaštite od diskriminacije, koji većinom u skladu sa evropskim standardima, Srbija je još uvek daleko od od tolerantnog društva u kome svako može nesmetano da uživa svoja prava.

Dvostruka i višestruka diskriminacija žena je fenomen u društvu koji su nadležni organi počeli da prepoznaju, i u tom smislu donet je niz akata u različitim oblastima, koji predviđaju mere za njeno otklanjanje. Kako je većina njih novijeg datuma, potrebno je da prođe neko vreme (testing period) da bi se utvrdilo kakvi su rezultati postignuti u praksi.

Prepoznavanje diskriminacije sa rodnog aspekta i uvođenje politike jednakih mogućnosti ukazuje na postojanje volje da se i naše društvo uskladi sa savremenim civilizacijskim i demokratskim tekovinama, da izraste u državu koja počiva na vladavini prava i poštovanju osnovnih ljudskih prava.

Vreme će pokazati da li se rodna ravnopravnost shvata kao stvarna potreba našeg društva, ili samo kao uslov za ulazak u EU.
Najvažniji zakljuci do kojih smo došli u toku realizacije projekta su sledeći:

Preuzmite publikaciju

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.