Odnos pravosuđa prema slobodi medija

0

Naziv projekta: Odnos pravosuđa prema slobodi medija
Vreme trajanja projekta: 1.april 2017. godine – 31. januar 2018. godine
Donator: Fondacija za otvoreno društvo
Vrednost projekta:3.974.400,00 RSD

O projektu:

Glavni cilj projekta jeste da se praćenjem sudskih postupaka protiv štampanih i elektronskih medija pruži zaštita slobodi medija i njihovom pravu da neometano izveštavaju o sudskim postupcima. Pored praćenja odabranih slučajeva, cilj projekta jeste ujednačavanje sudske prakse, te da se uzimanjem u zastupanje do 3 strateška slučaja i medijskom promocijom skrene pažnja na sve probleme i to konkretno na: presude u izostanku, trajanje postupaka, odlaganje postupaka, obrazloženje presuda, korišćenje standarda ESLJP-a i dr. Projekat stremi ka tome da svi dobijeni rezultati budu iskorišćeni za pružanje informacija Evropskoj komisiji pri sastavljanju Izveštaja o napretku, kao i prilikom sastavljanja kvartalnog izveštavanja o napretku.

Veliki broj istraživanja i analiza ukazuje na činjenicu da stanje u kojem se mediji u Srbiji nalaze nije na zadovoljavajućem nivou. Većina tih analiza se poziva na delove Izveštaja o napretku Srbije za 2016. godinu koji sugeriše da pristrasno izveštavanje medija i curenje informacija o istragama (uz nepoštovanje pretpostavke nevinosti i narušavanja tajnosti istrage) jesu razlozi za ozbiljnu zabrinutost. Pretnje, nasilje i zastrašivanje novinara su takođe veliki problem, dok su istrage i konačne presude za napade na novinare retkost. Jedan od opštih zaključaka ovog Izveštaja je da ne postoje uslovi za puno ostvarivanje slobode izražavanja. Problem tabloidnog izveštavanja je prisutan u velikom meri i kao takav utiče na sveopšte poverenje javnosti u medije koje prema istraživanjima CeSID-a za 2016. godinu iznosi svega 18%, i u poslednjih nekoliko godina je u konstantnom opadanju.

Slično medijima, stanje u sudstvu je poražavajuće. Savet za borbu protiv korupcije je u svojim izveštajima o stanju u pravosuđu više puta sugerisao da se mora prestati sa praksom da prvo političari u medijima govore o krivičnim delima, da se zatim pojavljuju ministri koji saopštavaju da su ta lica uhapšena i da se tek potom u medijsku priču uključuje tužilaštvo.

Sa jedne strane, kroz aktivno savetovanje i zastupanje novinara kojima je neosnovano otkazan ugovor o radu, kao i putem krivičnih prijava Tužilaštvu u slučaju pretnji novinarima, zalažemo se za profesionalni integritet i pravo novinara na rad, a sa druge strane – kroz postupake pred sudom i Savetom za štampu koje smo pokrenuli, zalažemo se da medijsko delovanje u Srbiji ostane u okviru Ustava, Zakona o javnom informisanju i medijima i Kodeksa novinarske etike.

Projekat “Odnos pravosuđa prema slobodi” medija biće realizovan u periodu od 10 meseci, od 01. aprila 2017. do 31. januara 2018. godine na teritoriji Republike Srbije, sa posebnim fokusom na mesta u kojima se vode postupci pred domaćim sudovima protiv elektronskih ili štampanih medija. U skladu sa obrazloženjem projekta, YUCOM prepoznaje potrebu da, kao organizacija koja je već dve decenije aktivna na polju zaštite osnovnih ljudskih prava različitim ranjivim grupama, braniteljima i braniteljkama ljudskih prava, kao i novinara i novinarki, doprinese većoj slobodi medija, zaštiti njihovo pravo da izveštavaju bez ometanja sudskim postupcima, posebno onim koji su politički motivisani.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.