Ombudsman

0

Zaštitnik građana – Preporuke u praksi

Rečenica „prvo te ignorišu, potom te ismevaju i bore se protiv tebe, a na kraju pobediš” može se primeniti na sve nezavisne institucije koje su nastale u Srbiji u protekloj deceniji.

Institucija Zaštitnika građana uvedena je u pravni sistem Srbije 2005. godine, čime se Srbija pridružila velikom broju zemalja u kojima postoji duga tradicija ovog specifičnog oblika kontrole rada uprave. U prethodnih sedam godina, Zaštitnik građana i njegova služba, odigrali su važnu ulogu u oblasti poštovanja ljudskih prava, kao i u procesu transformacije javne uprave u Srbiji koji se odvija u okviru evropskih integracija. Ipak, uviđa se potreba za daljim reformama i izmenama obrazaca rada uprave kako bi biLa efikasnija, transparentnija i u stanju da odgovori na potrebe građana. Svojim delovanjem i preporukama, Zaštitnik građana dao je veliki doprinos promeni pristupa mnogih organa, i otvorio put ka suštinskom uspostavljanju standarda dobre uprave koji se razvijaju u okviru Saveta Evrope i u komparativnoj praksi. Ipak, uviđaju se brojni problemi u implementaciji principa dobre uprave u Srbiji, kao i primeri teških kršenja principa dobre uprave i prava građana u njenom postupanju. Iz tog razloga, Komitet pravnika za ljudska prava – YUC0M i Beogradski centar za Ijudska prava opredelili su se za realizaciju projekta „Jačanje uloge Zaštitnika građana u Republici Srbiji” uz finansijsku podršku USAID – Judicial Reform and Government Accountability program.

Ciljevi projekta su lvišestruki. Pre svega, cilj je bio razvijanje metodologije za praćenje sprovođenja preporuka Zaštitnika građana koja će u budućnosti služiti kako partnerima na projektu, tako i drugim nevladinim organizacijama, istraživačima, novinarima i svima koji žele da se na ovaj način upoznaju sa efektima preporuka. Drugi cilj je bio razvijanje jedinstvenog portala na kojem će se naći informacije o instituciji ombudsmana i pratiti sprovođenje odluka, sa namerom da preraste u stalni portal posvećen ovoj temi. Treći cilj je bio da se proučavanjem aktuelnog pravnog okvira i njegovih nedostataka, kao i intervjuisanjem i debatom sa zainteresovanim akterima sagledaju prepreke za efikasniju primenu preporuka i da se definišu određeni predlozi za unapređenje sprovođenja.

U publikaciji su, pored aktuelnog zakonodavnog okvira koji reguliše rad Zaštitnika građana, obrađeni i osnovni elementi prava na dobru upravu nastali pod okriljem Saveta Evrope. Takođe, predstavljena je metodologija za praćenje preporuka Zaštitnika građana i kriterijumi za evaluaciju sprovođenja preporuka, instrument za sprovođenje polustrukturisanih intervjua sa predstavnicima organa javne uprave kojima su bile upućene izabrane preporuke Zaštitnika građana, kao i određeni zaključci i preporuke usmerene ka unapređenju saradnje Zaštitnika građana sa organima uprave i unapređenju ostvarivanja prava na dobru upravu.

Komitet pravnika za Ijudska prava i Beogradski centarza ljudska prava izražavaju zahvalnost Zaštitniku građana Republike Srbije i njegovoj službi, predstavnicima organa koji su učestvovali u praćenju sprovođenja preporuka, kao i predstavnicima nevladinih organizacija, medijima, profesorima i drugim stručnjacima iz obLasti upravnog prava koji su uzeli aktivno učešće u projektnim aktivnostima i savetima doprineli realizaciji projekta i formuLisanju zaključaka.

Efikasan rad Zaštitnika građana i drugih nezavisnih institucija ključ su za prevazilaženje problema sa kojima se građani sreću u svakodnevnom životu. Rad ovih mladih institucija doprineće poboljšanju kvaliteta života građana, što je od izuzetne važnosti, naročito u vreme krize, kako ekonomske, tako i krize društva.

Preuzmite publikaciju

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.