Dr Katarina Golubović – Predsednica

0

Dr Katarina Golubović (rođ. Jozić) doktorirala je sa odlikom 2015. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu „Evropski standardi pravičnosti u upravnom zakonodavstvu i praksi“. 2008. godine je završila poslediplomske master studije na Pravnom fakultetu u Beogradu, sa prosečnom ocenom 10.

Katarina Golubović je autorka više originalnih naučnih članaka i poglavlja u naučnim monografijama, samostalno i u saradnji sa drugim autorima. Istraživač je na fakultetskim istraživačkim projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i istraživačkim projektima Pravosudne akademije. Član u Advokatskoj komori Beograda od 2007. godine, a od 2009. godine, bavi se advokaturom. Specijalizovala se za zastupanje pred Ustavnim sudom RS. Važnije odluke u kojima je uspešno zastupala stavove o potrebi promene pravnih propisa su objavljene u Službenom glasniku RS.

Aktivna je članica Komiteta pravnika za ljudska prava od 2005. godine, a od 2010. godine je predsedavajući član Programskog odbora. Angažovana na projektima podržanim od strane Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope, Evropske unije, Svetske banke, OEBS-a čiji je cilj usklađivanje pravnog okvira Srbije sa međunarodnim i evropskim standardima i jačanje primene standarda u praksi. Učestvovala je u priređivanju i uređivanju brojnih priručnika i stručnih tekstova na podlozi empirijskog istraživanja, pravne analize međunarodnih i evropskih standarda i pravnih propisa Srbije. Članica je uređivačkog odbora časopisa „Lex Forum“. Bila je predavač na brojnim seminarima, čiji su učesnici predstavnici pravosuđa, javni službenici i predstavnici udruženja građana. Aktivno sarađuje sa Beogradskom otvorenom školom, kao predavač za oblasti javne uprave, ljudskih prava i procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Članica je Nacionalnog tima za prevenciju torture od početka 2013. godine, gde nadgleda i poštovanje standarda Saveta Evrope u pogledu pritvora u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, o čemu se izdaju redovni izveštaji. Sarađuje i sa drugim nezavisnim telima (u 2015. godini-Poverenik za zaštitu ravnopravnosti), pre svega u svojstvu predavača. U svojstvu istraživača i predavača uključena je na programe Pravosudne akademije od 2014. godine.

Katarina Golubović je, u svojstvu predavača i učesnika, učestvovala na većem broju naučnih i stručnih skupova, letnjih škola i seminara, među kojima su najznačajnije: letnja škola „European Union and Legal Reform“ u organizaciji Center for Constitutional Studies and Democratic Development (CCSDD) i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu održana u Igalu 2013. godine; međunarodna radionica „CRPD optional protocol litigation workshop“ u organizaciji Mental Disability Advocacy Center održan u Budimpešti 2010. godine; međunarodni seminar „Boundaries of EU Law After the Lisbon Treaty“, u organizaciji Jean Monnet Chair of European Public Law – Sveučilište u Zagrebu održan u Dubrovniku 2009. godine; međunarodni kurs „Geneva Training Course – Treaty Monitoring Bodies“ u organizaciji International Service for Human Rights paralelno sa 41. sesijom Komiteta protiv torture i Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava održan u Ženevi 2008. godine; međunarodna radionica „Primeri dobre prakse u oblasti borbe protiv trgovine ljudima“, Istanbul, 23-27. septembar, 2008, u organizacije ARIADNE mreže održane u Istanbulu 2008. godine.

Share.