Kristina Todorović – Advokatica

0

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smer međunarodno pravo. Od 2007. radi kao pravnik, a pravosudni ispit je položila već 2009. godine. Od 2010. godine obavlja advokatsku delatnost.

U pravnom timu YUCOM-a angažovana je od 2011. godine kao pružalac pravne pomoći. Zastupa žrtve povreda ljudskih prava pred nacionalnim sudovima kao i Evropskim sudom za ljudska prava. Dobila je prvu presudu u Srbiji u krivičnom postupku radi zaštite od nasilja u porodici, u kome je kao otežavajuća okolnost uzet kao motiv zločin iz mržnje. Angažovana je kao ekspertkinja UN za zaštitu prava lica sa mentalnim invaliditetom.

Uz to je i članica upravnog odbora međunarodne EIN mreže koja se bavi praćenjem izvršenja presuda ESLJP i aktivno učestvuje na brojnim seminarima i treninzima u oblasti ljudskih prava.

Share.