Milena Vasić – Advokatica

0

Rođena 1985. godine u Smedrevskoj Palanci. Diplomirala 2009. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Pravosudni ispit je položila 2017. godine u Beogradu.

U Komitetu pravnika za ljudska prava – YUCOM je angažovana od 2012. godine na pružanju besplatne pravne pomoći i kao saradnica i koordinatorka na brojnim projektima. Zastupala je žrtve povreda ljudskih prava u postupcima pred domaćim sudovima i drugim državnim organima, kao i Evropskim sudom za ljudska prava. Kao autorka i koautorka učestvuje u kreiranju brojnih publikacija u izdanju YUCOM-a, pravnih analiza i komentara na zakone u zakonodavnom procesu, a aktivno prati i implementaciju Akcionog plana za poglavlje 23 – pravosuđe i osnovna prava. Pored toga je i edukatorka na treninzima iz oblasti zaštite žena od diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja, izveštavanja novinara o govoru mržnje i zločinu i iz mržnje prema osetljivim društvenim grupama, izveštavanja novinara o krivičnom postupku, prava pacijenata i drugim.

Od 2013. godine članica je tima Nacionalnog preventivnog mehanizma za prevenciju torture nad licima lišenih slobode. Od decembra 2018. godine je članica programskog odbora Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM.

U fokusu interesovanja su joj građanska i politička prava – pravo na javno okupljanje, prava medija i sloboda izražavanja, ali i prava posebno osetljivih grupa sa akcentom na LGBT prava i prava žena.

Share.