Pravo na besplatnu pravnu pomoć žrtava rodno zasnovanog nasilja u Srbiji u toku 2020. godine

0

Publikacija Pravo na besplatnu pravnu pomoć žrtava rodno zasnovanog nasilja u Srbiji u toku 2020. godine je nastala u okviru projekata „Jačanje pristupa pravdi za žrtve nasilja nad ženama“, koji se sprovodi u okviru programa Transformacione saradnje koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Češke. Publikacija je nastala kao rezultat istraživanja sprovedenog tokom 2021. godine o dostupnosti besplatne pravne pomoći i podrške pri jedinicama lokalne samouprave za žrtve rodno zasnovanog nasilja.

Publikacija pokazuje da Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći nije adekvatno prepoznao rodno zasnovano nasilje kao problem u kome je neophodno obezbediti besplatnu pravnu pomoć i podršku svim žrtvama bez diskriminacije. Specifičnost ovog oblika nasilja koje nesrazmerno i prevashodno pogađa žene prepoznata je samo u slučajevima nasilja u porodici. U svim ostalim slučajevima, žrtve su primorane da u komplikovanom postupku dokazuju ispunjenost imovinskog uslova i izlažu se dodatnoj viktimizaciji.

Zakon takođe nije dovoljno prepoznao udruženja građana kao pružaoce besplatne pravne pomoći, naročito kada su u pitanju ženske organizacije i organizacije koje se bave specifično slučajevima rodno zasnovanog nasilja koje imaju dugogodišnje iskustvo u ovim oblastima. Kao rezultat toga, istraživanje je utvrdilo mali broj podnetih zahteva za besplatnu pravnu pomoć u odnosu na broj prijavljenih krivičnih dela, koji govori o tome da nije sprovedena adekvatna kampanja podizanja svesti kojom bi se žene informisale da mogu da se obrate za besplatnu pravnu pomoć opštini na kojoj imaju prebivalište.

Preuzmite Publikaciju

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.