Pravo nacionalnih manjina na besplatnu pravnu pomoć

0

Publikacija „Pravo nacionalnih manjina na besplatnu pravnu pomoć“ nastala je uz finansijsku podršku Bugarske razvojne pomoći. Publikacija je nastala na osnovu sprovedenog istraživanja o pružanju besplatne pravne pomoći tokom 2020. godine. Istraživanje je pokazalo da je tokom 2020. godine besplatna pravna pomoć pripadnicima nacionalnih manjina bila dostupna u ograničenom obimu, što je posledica nasleđenih problema na koje Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći nije dao adekvatan odgovor, ali i novih okolnosti koje su uslovile zatvaranje institucija za građane.

Puno uživanje prava na pravnu pomoć za pripadnike nacionalnih manjina teško je ostvarivo bez uživanja prava na službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma. Upotreba složene pravne terminologije predstavlja prepreku u ostvarivanju prava čak i za one građane koji dobro vladaju srpskim jezikom. Nepoznavanje ili slabo poznavanje jezika može predstavljati značajnu prepreku za ravnopravno učešće pripadnika nacionalnih manjina u pravnom postupku.

Preuzmite Publikaciju

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.