Pristup pravdi u Srbiji

0

Naziv projekta: Pristup pravdi u Srbiji
Trajanje: od decembra 2017. do maja 2018.
Donator: Multidonatorski fond Svetske banke za podršku sektoru pravosuđa u Republici Srbiji
Vrednost projekta:48.875,50 USD

O projektu: Glavni cilj ovog projekta jeste kreiranje nekoliko vodiča i stručnih analiza koje su usmerene ka tačno određenim problemima, u cilju olakšanog pristupa pravdi građanima, bez dodatnih troškova. Sa ovom grupom korisnih informacija i stručnih saveta kako da koriste prezentovano znanje, svi građani mogu mnogo lakše ostvariti svoja prava.

Multidonatorski fond za podršku sektoru pravde u Srbiji, u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM, sprovodi projekat ’’Pristup pravdi u Srbiji’’, gde se predlaže nekoliko akcija radi poboljšanja pristupa pravdi kroz nekoliko tačaka, kao što su: pravo na oslobađanje od sudskih taksi, interaktivna mapa pružalaca besplatnih pravnih saveta i pristup pravosuđu ugroženih grupa. YUCOM je izabrao te teme kao reprezentativne primere u kojima obični građani, sa profesionalnom podrškom, u obliku specijalinih razvijenih vodiča ili analiza mogu znatno poboljšati svoje položaje prilikom pristupa pravdi.

YUCOM priprema kratak vodič za građane gde se mogu informisati o svom pravu na oslobođenje od sudskih toškova Budući da ne postoji usklađena sudska praksa u pogledu procesuoranja zahteva za oslobađanje od sudskih troškova, YUCOM će poslati upitnik sudijama. Svrha upitnika je da se identifikuju zajednički predlagači u sudskoj praksi.

Kroz istraživanje koje je sprovela kancelarija YUCOM-a, primećeno je da sudovi koji imaju obavezu službene upotrebe jezika nacionalnih manjina nemaju osnovne informacije o sudskim pravilima na svojim web portalima. Ne postoje informacije o pravima stranaka u postupku, uključujući pravo nacionalnih manjina na tumače. Takođe, pravne informacije nisu prezentovane na web portalima Nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Budući da postoji Vodič: “PRVI PUT NA SUDU I PRVI PUT U SUDU“, koji je preveden na pet jezika, YUCOM priprema kratak vodič o pravu na imenovanje tumača i kako doći do tumača kao dodatak prethodnom vodiču.

U nedostatku Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ili drugim odgovarajućim zakonskim odredbama za pružanje besplatne pravne pomoći, u Srbiji postoji potreba za vodičima i stručnim analizama koje se mogu koristiti kao most za lakši pristup pravdi za sve građane.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.