Pružanje pomoći žrtvama nasilja u porodici

0

Kampanja protiv nasilja u porodici obuhvata ne samo izdvajanje žrtve od nasilnika, već i vraćanje psihofizičkog zdravlja žrtve. YUCOM pruža besplatne pravne savete žrtvama nasilja u porodici kako u oblasti porodičnog prava (razvodi, vršenje roditeljskog prava i sl.) tako i u rešavanju svojinsko-pravnih odnosa proizašlih iz brakorazvodnog spora kao rezultata nasilja u porodici. YUCOM-ovi advokati su u najdrastičnijim slučajevima besplatno zastupali žrtve nasilja.

YUCOM je prilikom pružanja pravne pomoći žrtvama nasilja u porodici došao do određenih zaključaka

Karakteristično je da su državni organi konačno počeli da reaguju u slučajevima nasilja u porodici, ali samo kad je u pitanju fizičko nasilje, ono koje je vidljivo. Psihičko nasilje se i dalje ne tretira na adekvatan način. U tim slučajevima Centri za socijalni rad i sudovi psihičko nasilje tretiraju kao uobičajene nesuglasice između supružnika, iako ono može da bude teže i sa gorim posledicama. Jedan od problema je i što je psihičko nasilje manje uočljivo, a samim tim i teže dokazivo.

Obraćanja za pomoć i savete Centrima za socijalni rad u ovakvim slučajevima prvi su pokazatelji da nasilje u porodici postoji. Ne vodi se adekvatna evidencija o tome iako bi to u velikoj meri doprinelo prevenciji nasilja. Preko takve evidencije bolje bi se ostvarila i komunikacija i povezanost svih nadležnih državnih organa i u velikoj meri bi uticalo i na dužinu i kvalitet trajanja sudskih postupaka.

U prilogu: pregled slučajeva nasilja u porodici – PREUZMITE

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.