Sloboda izražavanja i zaštita privatnosti na Internetu u Srbiji

0

Naziv projekta: Sloboda izražavanja i zaštita privatnosti na Internetu u Srbiji
Vreme trajanja projekta: februar 2017. – decembar 2017.
Donator: Američka advokatska komora, Institut za vladavinu prava
Vrednost projekta: 18.700,00 EUR

O projektu: Glavni cilj ovog projekta je edukacija ključnih korisnika o pitanjima i izazovima koji se tiču slobode izražavanja i zaštite privatnosti na internetu u Srbiji i njihovo osposobljavanje za izgradnju sopstvenih kapaciteta za zagovaranje i ostvarivanje navedenih prava. Pored toga, cilj projekta je da se edukuje šira javnost o ovim pitanjima i da se osigura nastavak debate o ovoj temi i opšti aktivizam za reformu ključnih oblasti zakonodavstva Srbije i nakon završetka projekta. Ovo će biti ostvareno preko sledećih konkretnih ciljeva: Cilj 1 – YUCOM će kreirati analizu postojećeg pravnog okvira i prakse, uporediti ih sa Evropskim i svetskim načelima i standardima kako bi pronašli najbolje prakse i rešenja koja se mogu primeniti u Srbiji; Cilj 2 – sveobuhvatna medijska kampanja će se voditi tokom celog trajanja projekta u cilju informisanja javnosti o aktivnostima projekta, uključujući i njegove ciljeve i zadatke; Cilj 3 – YUCOM će organizovati fokusne grupe u ključnim gradovima Srbije sa organizacijama koje se bave ovim temama koje su osmišljene da podstaknu raspravu o njima i prikupe informacije za potrebne za analizu; Cilj 4 – kampanja za umrežavanje će biti sprovedena u cilju okupljanja svih zainteresovanih aktera u neformalnu grupu koja će redovno diskutovati o pitanjima slobode izražavanja i zaštite privatnosti na internetu, razmatrati i koordinirati dalje planove za aktivnosti na ovom polju kao i parnične strategije; Cilj 5 – okrugli stolovi koji će obuhvatiti sve ključne korisnike ovog projekta biće organizovani u različitim delovima Srbije sa ciljem edukacije ključnih korisnika o pitanju slobode interneta i privatnosti na internetu kao i izgradnje njihovih kapaciteta za odbranu od zakona ili državnih akcija koje ograničavaju slobodu interneta; Cilj 6 – kako bi mogao pomno da prati situaciju “na terenu”, YUCOM će pratiti ključne internet medije kako bi ocenio da li postoje bilo kakve povrede slobode izražavanja na Internetu i njihovu tačnu prirodu kao i da bi pružio pravno zastupanje u 1 strateškom slučaju; Cilj 7 – YUCOM će predstaviti sve nalaze i rezultate svog istraživanja glavnim akterima u cilju lobiranja i zalaganja za pravne reforme neophodne za postizanje neometane slobode izražavanja i zaštite privatnosti na internetu kao i za harmonizaciju zakonodavstva sa međunarodnim i evropskim standardima putem direktnih sastanaka.

 

 

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.