Sprovođenje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), kroz analizu Krivičnog zakona i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

0

Naziv projekta: Sprovođenje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), kroz analizu Krivičnog zakona i Zakona o sprečavanju nasilja u porodici/ Implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention), through the analysis of the Criminal Law and the Law on the Prevention of Domestic Violence.
Trajanje: Jul 2018 – februar 2019.
Donator: Ambasada Kanade
Vrednost projekta: 14,910.00 CAD

Projekat se bavi kvalitetom i stepenom adekvatne primene Istanbulske konvencije, Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i Nacionalne stratеgije za rodnu ravnopravnost, sa ciljem poboljšanja aktivnosti vlade u suzbijanju nasilja u porodici kako bi se on mogao svesti na najniži mogući nivo.

Projekat predstavlja podršku civilnog društva državi Srbiji kroz povećanje efikasnosti sprečavanja nasilja u porodici i pružanje zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici. Osnovni preduslov za poboljšanje postupanja službenika, a time i uspešno suzbijanje nasilja u porodici, jesu specijalizovane obuke i unapređenje znanja službenika policijske uprave koje će koristiti prvenstveno prilikom procene rizika i izricanja hitnih mera.

Projektom je predviđeno sprovođenje fokus grupe sa zaposlenim službenicima područnih uprava koje su nadležne za sprečavanje nasilja u porodici i pružanje zaštite žrtvama nasilja.

Cilj održavanja fokus grupe je da se kroz prenošenje iskustva policijskih službenika o dosadašnjoj primeni specijalizovanih obuka prilikom sprečavanja nasilja i pružanja zaštite žrtvama, detektuju slabosti sistema i poboljša postojeća praksa.

Na osnovu informacija dobijenih kroz fokus grupu YUCOM će izraditi online publikaciju
s preporukama za poboljšanje postojećeg normativnog okvira.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.