У складу са чл. 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09 99/2011 – др. закони), и чл. 10. став 1. тачка 1. Статута Комитета правника за људска права од 21.03.2016. године на седници Скупштине удружења грађана „Комитет правника за људска права“ одржаној дана 23.04.2019. године у Београду, донета је одлука о изменама и допунама Статута, те пречишћен текст Статута гласи:

С Т А Т У Т

 Удружења грађана

„Комитет правника за људска права“

 ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА

 Члан 1.

Комитет правника за људска права је стручно, добровољно, невладино удружење грађана основано на неодређено време ради остваривања циљева у области  заштите и унапређења људских права у складу са општеприхваћеним цивилизацијским стандардима, међународним конвенцијама и домаћим правом, успостављања и развијања правне државе и владавине права, и транзиционе правде.

 

ЦИЉЕВИ

Члан 2.

Циљеви  Комитета правника за људска права су:

 • поштовање, заштита и унапређење људских права и слобода;
 • залагање за поштовање принципа правне државе и владавине права;
 • ширење идеја и свести о потреби поштовања, заштите и унапређења људских права и слобода;
 • усклађивање домаћих уставних, законских и подзаконских прописа са међународним и европским стандардима и конвенцијама;
 • сарадња са домаћим и иностраним удружењима, организацијама и асоцијацијама које се баве унапређивањем идеја и праксе људских права које су компатибилне са циљевима за које се Комитета правника за људска права залаже;
 • други циљеви од интереса за унапређење идеје и праксе заштите и унапређења људских права, правне државе и владавине права

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА

 Члан 3.

 Ради остваривања својих циљева Комитет правника за људска права:

 • организује стручна, научна и консултативна саветовања, јавне расправе и друге скупове који доприносе унапређењу и развоју људских права и ширењу свести о потреби поштовања идеја и праксе правне државе;
 • организује трибине, предавања, семинаре, курсеве и друге облике активности ради унапређења и развоја људских права и ширења свести о потреби поштовања идеја и праксе правне државе владавине права;
 • организује едукативне програме;
 • врши аналитичке, истраживачке и друге активности у вези са људским правима, идејом и праксом правне државе и владавине права;
 • издаје публикације и обавља друге информативне делатности у вези са прокламованим циљевима, у складу са законом;
 • даје иницијативу и пружа стручну помоћ другим организацијама, удружењима и органима у разматрању појединих правних и других стручних питања у вези са унапређењем идеје и праксе правне државе и поштовања људских права;
 • обезбеђује правну помоћ својим члановима, бранитељима људских права и грађанима у складу са законом;
 • иницира, покреће и води правне и друге поступке пред домаћим органима и органима регионалних и међународних организација ради поштовања прокламованих принципа правне државе, уставности и законитости и заштите угрожених људских права;
 • покреће и води поступак народне и грађанске иницијативе;
 • прати регуларност избора на свим нивоима, прати рад и поступање Републичке изборне комисије, прати ток и спровођење изборног процеса на локалном и републичком нивоу;
 • обавештава јавност о активностима и резултатима рада Комитета као и другим облицима организовања, рада и ангажовања Комитета ради остваривања циљева Комитета.

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Члан 4.

 Назив удружења је: Комитет правника за људска права.

Назив Удружења на енглеском језику је: Lawyers’ Committee for Human Rights.

Скраћени назив је: ЈУКОМ.

 Скраћени назив на енглеском језику је: YUCOM.

 Седиште је у Београду.

Комитет правника за људска права делује на простору Републике Србије.

  

ЧЛАНСТВО

Члан 5.

Чланови Комитета правника за људска права су правници и други стручњаци у области људских права, правне државе, владавине права и транзиционе правде, као и студенти правног факултета, који су ангажовани у области заштите и унапређења људских права.

Одлуку о пријему у чланство доноси Програмски одбор.

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА 

Члан 6.

 Члан има право:

 • да бира и буде биран у органе Комитета;
 • да ужива правну заштиту Комитета уколико због рада и активности у Комитету буде изложен прогањању и шиканирању ма које врсте;
 • да ради на ширењу идеја Комитета;
 • да у складу са својим материјалним могућностима помаже рад Комитета;
 • да даје примедбе и сугестије везане за рад Комитета;
 • да иступа у јавности у име Комитета уз сагласност органа Комитета;

Чланови Комитета су дужни да:

 • се придржавају Устава и закона Републике Србије, програмских циљева, Статута Комитета и одлука органа Комитета, а нарочито закона из области људских права и спречавање дискриминације;
 • одговорно обављају поверене послове и задатке добијене од стране органа Комитета;

 

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

 ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА НА ЗАХТЕВ

 Члан 7.

Чланство у Комитету престаје захтевом члана.

Чланство у Комитету престаје искључењем због непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Комитета. Образложену одлуку о искључењу из чланства доноси Програмски одбор Комитета. Искључени члан може се обратити Скупштини Комитета која доноси коначну одлуку.

Чланство у Комитету престаје брисањем из евиденције у случају неактивности члана, уколико у периоду који је дужи од шест месеци не показује интерес за рад Комитета, не одазива се на позиве за састанке и не ангажује се на активностима Комитета.

 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

 Члан 8.

 Органи Комитета:

 • Скупштина
 • Програмски одбор
 • Статутарни заступник
 • Председник
 • Савет

СКУПШТИНА

Члан 9.

 Скупштину Комитета правника за људска права чине сви чланови Комитета.

Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на иницијативу Програмског одбора, Статутарног заступника, Председника као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине.

Сваки члан Скупштине може ставити предлог за допуну или измену дневног реда о чему гласају чланови Скупштине.

 

ДЕЛОКРУГ И НАДЛЕЖНОСТ СКУПШТИНЕ КОМИТЕТА

Члан 10.

 Скупштина Комитета:

 • доноси Статут Комитета и одлучује о изменама и допунама Статута Комитета;
 • доноси пословник о свом раду;
 • усваја друге опште акте Комитета;
 • одлучује о статусним променама и престанку рада удружења у складу са законом;
 • разматра и усваја финансијски план и годишњи финансијски извештај удружења, извештај о раду, програмске планове и завршни рачун;
 • разматра и одлучује о општим питањима у вези са остваривањем циљева Комитета;
 • бира и разрешава статутарног заступника из редова чланова Комитета;
 • бира и разрешава Председника Комитета из редова чланова Комитета;
 • бира и разрешава чланове Програмског одбора;
 • потврђује избор чланова Савета;
 • одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
 • обавља друге послове од интереса за остваривање циљева Комитета.

Седница Скупштине може се одржати ако је присутна најмање половина укупног броја чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

 

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

Члан 11.

Програмски одбор Комитета правника за људска права је извршни орган Комитета. Чланови Програмског одбора су стручњаци који се баве људским правима.

Програмски одбор има најмање 5 чланова.

Мандат чланова Програмског одбора траје 3 године и они могу бити поново бирани на исту функцију.

Статутарни заступник Комитета правника за људска права је члан Програмског одбора по положају.

Председник Комитета правника за људска права је члан Програмског одбора по положају.

Председавајући Програмског одбора бира се из реда чланова Програмског одбора од стране чланова на период од 6 месеци.

Председавајући Програмског одбора води седнице Програмског одбора.

Програмски одбор доноси одлуке већином присутних чланова на седници Програмског одбора.

Седнице се могу одржати електронским путем (путем интернета) и телефона у хитним случајевима.

 

ДЕЛОКРУГ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА

 Члан 12.

Програмски одбор:

 • руководи радом Комитета између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Комитета;
 • разматра и усваја пројекте и одређује руководиоце пројеката;
 • организује редовно обављање делатности Комитета;

може поверити посебне послове појединим члановима Комитета;

 • решава евентуални сукоб који настане између Статутарног заступника и Председника Комитета, из области у којима су подељене надлежности ова два органа;
 • бира чланове Савета Комитета;
 • доноси финансијске одлуке;
 • припрема предлог извештаја о раду, програмски план и завршни рачун за Скупштину;
 • одлучује о покретању поступака за измене и допуне Статута по сопственој иницијативи или на предлог најмање 5 (пет) чланова удружења и припрема предлог измена и допуна Статута које подноси Скупштини на усвајање;
 • одлучује о удруживању, приступању или учлањењу у организације у земљи и иностранству;
 • обавља друге послове од интереса за остваривање циљева, пројеката и рада Комитета.

 

СТАТУТАРНИ ЗАСТУПНИК КОМИТЕТА

 Члан 13.

Комитет правника за људска права бира статутарног (законског) заступника удружења Комитета правника за људска права.

Мандат статутарног заступника траје три године.

Статутарни заступник стара се о законитости рада и спроводи одлуке Програмског одбора.

Статутарни заступник одобрава плаћања, уз сагласност Председника удружења.

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИТЕТА ПРАВНИКА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Члан 14.

Председник Комитета се бира из редова чланова Комитета.

Председник Комитета може бити дипломирани правник са 10 или више година искуства у области људских права.

Председник Комитета представља удружење у складу са циљевима удружења.

Председник Комитета изражава одлуке Скупштине.

Председник Комитета потписује одлуке Скупштине.

Председник Комитета је члан Програмског одбора, по положају.

Председник Комитета даје сагласност на одлуке статутарног заступника о:

–           одобравању плаћања;

–           располагању имовином;

–           заснивању и прекиду радних односа и ангажовању ван радног односа;

–           давању овлашћења за поједине области заступања.

Мандат председника траје четири године и може се обновити.

 

САВЕТ КОМИТЕТА

 Члан 15.

 Савет Комитета је саветодавни орган Комитета. Чланови Савета су еминентни стручњаци који се баве људским правима и стручњаци из других области од интереса за остваривање циљева Комитета.

Савет има улогу да даје препоруке другим органима Комитета са циљем успешнијег остваривања постојећих програма Комитета и дефинисањем стратешких циљева, као и у правцу развоја нових програма, а све у складу са дефинисаним циљевима Комитета.

 

ЈАВНОСТ РАДА КОМИТЕТА

Члан 16.

 Рад Комитета је јаван. Програмски одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима непосредно или путем публикација, саопштења, веб сајта и на други одговарајући начин.

САРАДЊА КОМИТЕТА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 17.

Комитет се може удружити, приступити или учланити у друге домаће и међународне организације које се баве поштовањем, заштитом и унапређењем људских права, правне државе и демократије.

 СРЕДСТВА КОМИТЕТА

Члан 18.

 

Комитет прибавља средства од доприноса чланова, добровољних прилога, поклона, донација, пројеката, помоћи правних и физичких лица и других организација, као и од сопствених прихода остварених обављањем издавачке и друге делатности ради остваривања својих циљева, у складу са законом.

 

ПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ КОЈОМ СЕ СТИЧЕ ДОБИТ КОМИТЕТА

 Члан 19.

Комитет прибавља средства обављајући привредну делатност – издавање књига (шифра 58.11).

Комитет почиње са обављањем ове делатности након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева Комитета, укључујући и трошкове редовног рада Комитета и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

  ПРЕСТАНАК РАДА КОМИТЕТА

Члан 20.

 Комитет престаје са радом уколико не постоје услови за остваривање циљева  Комитета.

Одлуку о престанку рада Комитета доноси Скупштина.

Комитет престаје са радом и у другим случајевима предвиђеним законом.

У случају престанка рада, имовина Комитета пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом о удружењима.

 ПЕЧАТ КОМИТЕТА

Члан 21.

 Комитет има печат округлог облика на којем је исписан текст на српском језику: “Комитет правника за људска права”, место седишта Комитета “Београд“, у средини је исписан скраћени назив “ЈУКОМ“ и лого организације.

ПРИМЕНА ЗАКОНА О УДРУЖЕЊИМА

 Члан 22.

 

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима (Сл. гласник РС бр.  51/09, 99/2011 – др. закони).

 СТУПАЊЕ СТАТУТА НА СНАГУ

Члан 23.

 Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Комитета, а примењује се од дана уписа у регистар код надлежног органа.