Tri A za građane: Pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći

0

Nacionalni izveštaj o sistemu informisanja, savetovanja i aktivne pomoći građanima u Srbiji nastao je kao rezultat istraživanja Komiteta pravnika za Ijudska prava u okviru projekta „Tri A za gradane: pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći”. Istraživanje je obuhvatilo analizu pravnog okvira u oblasti informisanja, savetovanja građana i pružanja besplatne pravne pomoći. Izveštaj daje pregled obaveze pružanja informacija i saveta ustanovljenih propisima RS. Takođe, daje se lista zakonski priznatih pružalaca pravne pomoći u različitim postupcima pred državnim organima i sudovima.

Izveštaj prikazuje sadašnje stanje regulisanja besplatne pravne pomoći kao i komentare na nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je izrađen u okviru bivšeg sastava radne grupe nadležnog ministarstva. Komentar je dat polazeći od empirijskih podataka o potrebama građana za različitim vidovima besplatne pravne pomoći identifikovanih kroz dugogodišnji rad YUCOM-a u ovoj oblasti i sprovedeno istraživanje decembra 2012. godine.

Sistem efektivne pravne pomoći koji bi trebalo da bude cilj novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći nije moguće postaviti bez uvida u dosadašnju praksu pružanja pravne pomoći u Srbiji. lako nije postojao jednistven pravni okvir, pravna pomoć je pružana na osnovu različitih zakonskih propisa ili potreba građana. Tako su kao potencijalni pružaoci besplatne pravne pomoći utvrđene jedinice lokalne samouprave, advokatura, nevladine organizacije, pravne klinike i sindikati. Takođe je identifikovano da jedan segment rada nezavisnih institucija – Zaštitnika građana RS i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti – obuhvata savetovanje građana i pružanje besplatne pravne pomoći. U okviru sprovedenog istraživanja, prikupljeni su podaci koji omogućuju davanje zaključaka o geografskoj rasprostranjenosti pružalaca besplatne pravne pomoći. Pored toga, izveštaj sadrži brojčane podatke o korisnicima pojedinih službi, kao i o oblastima u okviru kojih se pruža besplatna pravna pomoć. Obuhvaćena su mišljenja pružalaca besplatne pravne pomoći o prednostima i nedostacima pravnog okvira za izgradnju efektivnog i efikasnog sistema. Ova mišljenja, kao i podaci dobijeni tokom istraživanja, bila su osnov za formulisanje preporuka za izgradnju javnih politika ali i aktivnosti u okviru nevladinog sektora za jačanje pozicije i poboljšanje kvaliteta u radu na pružanju pravne pomoći.

Preuzmite publikaciju

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.