Za efikasnije pravosuđe protiv korupcije

0

Komitet pravnika za Ijudska prava – YUCOM je, kroz dugogodišnju praksu pružanja pravne pomoći kao i kroz druge aspekte rada na unapređenju Ijudskih prava u Srbiji, uvideo negativne implikacije koruptivnog ponašanja na ostvarivanje osnovnih prava i vladavinu prava i demokratije u društvu. Pravo na pravično suđenje često je ugroženo u složenim predmetima korupcije, koji svoj epilog, “po pravilu”, dobijaju tek nakon nekoliko godina, jer nadležni organi nisu dostigli visok nivo efektivnosti u postupanju, niti su ostali imuni na korupciju.

Opservaciju rada nosilaca pravosudnih funkcija i podsticanje bliže komunikacije i koordinisane akcije svih angažovanih subjekata u suzbijanju korupcije, videli smo kao prostor u kojem civilno društvo može da bude korektiv i partner pravosudnom i širem državnom mehanizmu u borbi protiv korupcije.

Osmišljavanjem smernica za praćenje suđenja, prisustvom pretresima u predmetima za krivična dela sa elementima korupcije pred sudovima u Srbiji, i istraživanjem prepreka i preduslova za pun doprinos svih aktera krivičnog postupka, želimo da utičemo na postizanje znatno višeg kvaliteta njihovog rada u oblasti suzbijanja korupcije. Sistemske prepreke za pun doprinos pravosuđa identifikovali smo nakon sastanaka i diskusija sa onima koji primenjuju pravne propise koji su osnov za zaštitu javnog dobra i interesa od koruptivnog ponašanja. Zahvaljujući akterima složenih krivičnih procesa koji su neposredna iskustva i saznanja razmenili u otvorenoj diskusiji i u ambijentu timskih, radnih sastanaka u kojima su zajedno učestvovali oni koji pod pritiskom interesne javnosti i politike bivaju u poziciji da odgovornost za neuspeh vrlo često “prevaLjuju” jedni na druge, izveli smo kLjučne zakLjučke i Locirali prepreke. Tek nakon bližeg uvida u “finije slojeve” i šire aspekte krivičnih postupaka u jednoj specifičnoj oblasti, može se zakoračiti u ocenu rada aktera, što je vrlo nezahvalan zadatak čak i za stručnjake sa dugogodišnjim radom u toj materiji. Stoga, najvažniji rezultat naših napora je to što ćemo široj javnosti predstaviti jednu drugačiju, stručniju podlogu za kreiranje legitimnog stava o odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, od onog koji je često zastupLjen u senzacionaLističkim, popuLarnim i politički motivisanim natpisima i vestima. Pored toga, ključnim doprinosom smatramo i motivisanje onih koji snose odgovornost za otkrivanje, procesuiranje, suđenje i kažnjavanje zbog korupcije, i podsećamo ih da su saveznici u suzbijanju korupcije i da imaju jake saveznike u civilnom društvu.
Uključili smo širu javnost u praćenje toka postupaka i napravili ozbiljne korake ka dostizanju pune transparentnosti suđenja. Internet sajt Antikorupcija, monitoring suđenja za korupciju pored osnovnih informacija o identifikovanim slučajevima koji su predmet monitoringa i kalendara zakazanih suđenja otvorenih za javnost, sadrži i stručne, medijske i istraživačke tekstove o korupciji i njenom procesuiranju, saopštenja za javnost i pregled sudske prakse i prakse primene antikoruptivnih mera. Sadržaj otvoren za komentare građana i ažuriranje toka predmeta dnevnim izveštajima pravnika i pravnica koji odlaze u sudnice radi neposrednog uvida u rad pravosuđa, čine ovaj koncept bližim građanima i stručnoj javnosti. Koncept internet sajta predlažemo kao održiv model praćenja toka srodnih postupaka, ali i neposrednog učešća građana u formiranju javnog mišLjenja i uvida u rad nosilaca državnih funkcija.

Analizom krivičnopravnog regulisanja korupcije, kao i analizom osnova i značaja posmatranja suđenja, kao i smernicama za monitoring upotpunili smo ovaj izveštaj namenjen civilnom sektoru, akterima krivičnih postupaka, kao i telima, organima i organizacijama ukLjučenim u antikoruptivne procese.

Posebno se zahvaljujemo sudijama, tužiocima, advokatima, predstavnicima poLicije, nezavisnih regulatornih tela i nevladinih organizacija koji su učestvovali na paneL diskusijama YUCOM-a u Novom Pazaru, Valjevu, Negotinu, Novom Sadu, Nišu i Beogradu tokom 2012. godine. Deo teksta ove pubLikacjie čine njihove ideje i zapažanja koji su zabeleženi na ovim skupovima.

U sprovođenju aktivnosti i izradi publikacije su pomogli: Kristina Vujić, SLavko Arsović, Kristina Tubić, Benjamin Viennet, Barbara Peron i Carsten FiedLer

www.antikorupcija.yucom.org.rs

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.