Zaštitnik građana u kontekstu evropskih integracija

0

Naziv projekta: Zaštitnik građana u kontekstu evropskih integracija
Trajanje projekta: maj – decembar 2019.
Donator: Ambasada Savezne Republike Nemačke
Vrednost projekta: 40.000,00 EUR

O projektu: Projekat ima za cilj da unapredi efikasnost institucija kao i da poveća nezavisnost zaštitnika građana što bi građanima omogućilo lakši pristup informacijama vezanih za rad zaštitnika kao i jednak pristup pravdi.

U cilju poboljšanja zakonodavnog i normativnog okvira na polju zaštite i promocije osnovnih prava Srbije i rada institucije Zaštitnika građana, Srbija je u obavezi da ispuni važne aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23 u procesu EU pregovora. Kada govorimo o stanju ispunjenosti osnovnih zadataka Srbije, kasni se sa usvajanjem amandmana na Zakon o Zaštitniku građana čime se usporava jačanje nezavisnosti i poboljšanja efikasnosti rada te institucije. Na polju prevencije i suzbijanja torture i nečovečnog postupanja Republika Srbija ima u planu da ojača kapacitete institucije Zaštitnika građana a posebno njegove uloge u vršenju poslova nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM), imajući u vidu da je od 2011. godine instituciji Zaštitnika dodeljena nadležnost obavljanja dužnosti NPM-a.

Kroz analizu dokumenata i drugim istraživačkim tehnikama, pratiće se napredak implementacije mera Akcionog plana za Poglavlje 23 a tiču se položaja zaštitnika građana, pokrajinskog zaštitnika građana kao i zaštitnika građana lokalne samouprave. Pored toga, organizovanjem sednice Radne grupe NKEU za Poglavlje 23 omogući će se dijalog sa relevantnim akterima u procesu pregovora gde je cilj izdvajanje preporuka i zaključaka kao i sastavljanje izveštaja. U nastavku projekta planirano je organizovanje i fokus grupa gde bi se razmenila iskustva i ojačala saradnja sa Zaštitnikom građana, pokrajinskim Zaštitnikom građana i Zaštitnikom građana lokalne samouprave kao i izrada mini priručnika namenjenih građanima.

Aktivnosti projekta obuhvataju i pro i contra analizu jurisdikcije zaštitnika građana u pogledu sudske kompetencije kao i istraživanje vezano za efikasnost zaštitnika građana po ugledu na Nacionalnu sudsku strategiju.

Projektom planirana medijska kampanja biće usmerena ka promovisanju rada institucije Zaštitnika građana, njegove uloge u društvu posebno zaštitnika građana jedinica za lokalnu samoupravu, čime će se podići svest, razumevanje kao i učešće građana u obraćanju toj instituciji.

Finalna konferencija, kao završni deo projekta, gde će biti predstavljene preduzete aktivnosti i postignuti rezultati predstavlja završni deo projekta. Pozivnice će biti poslate svima koji su učestvovali u aktivnostima, ali i predstavnicima drugih organizacija civilnog društva za ljudska prava, novinarima, članovima Vlade i relevantnim ministarstvima i javnim institucijama (kao što su Ministarstvo pravde, Advokatska komora Srbije), nezavisni tela (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenik za ravnopravnost, Ombudsman) i međunarodne organizacije (Delegacija Evropske unije, Savet Evrope, OEBS, OHCHR itd.)

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.