Dopunjeni Zbirni komentar Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji za Poglavlje 23 na nacrte 5 pravosudnih zakona

0

Београд, 13. јануар 2023. године

Уводна реч и коментари на процес

У циљу независности правосуђа, а у контексту увојених амандмана на Устав РС у делу који се односи на правосуђе и новог Уставног закона у фебруару 2022. године, Република Србија се обавезала да спроведе и свеобухватну реформу системских правосудних закона (активност 1.1.1.2.). Радна група НКЕУ за Поглавље 23 је током године инсистирала на што ранијем приступању изменама ових закона, пре свега Закону о судијама, Закону о уређењу судова, Закону о јавном тужилаштву, Закону о Високом савету судства и Закону о Високом савету тужилаштва, а потом и Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, и Закона о Правосудној академији.

У складу са тим РГ НКЕУ за Поглавље 23 упутила је Министарству правде 3. марта 2022. године писмо уз подсећање да је и Венецијанска комисија посебно указала на потребу да се законом ближе одреде критеријуми у вези са условима за избор истакнутих правника који треба да буду чланови правосудних савета, начин одлучивања и организација рада правосудних савета, као и одредбе о буџетској аутономији правосудних савета. Радна група је инсистирала на активном укључењу у израду закона, било на начин да делегира чланове радних група или у својству посматрача рада радне групе, са могућношћу давања коментара у раним фазама израде нацрта, очекујући да формиране радне групе испуњавају стандарде јавности рада и транспарентности, да буду објављена имена чланова група, процедурална правила за поступање, као и да њихов рад буде отворен за заинтересовану јавност.

Коначно, 21. марта 2022. Министарство правде организовало је округли сто Представљање планова за израду новог сета правосудних закона и Акционог плана за спровођење Стратегије развоја правосуђа за период 2020-2025 у циљу представљања начина укључивања чланица РГ НКЕУ за Поглавље 23 у раду радних група које ће припремати нацрте правосудних закона.

Формиране су две радне групе за израду правосудних закона 15. априла 2022. године – Радна група за израду радног текста Закона о јавном тужилаштву и Закона о Високом савету тужилаштва и Радна група за израду радног текста Закона о уређењу судова, Закона о судијама и Закона о Високом савету судства. Радна група НКЕУ за Поглавље 23 добијала је извештаје са седница, али је одбијена посматрачка улога организација цивилног друштва уз појашњење да се у чланству радних група налазе и чланови струковних удружења који су у саставу Радне групе НКЕУ. Самим тим, цивилно друштво није имало јасан увид у садржину радних верзија закона, док су радне групе радиле на њима.

За разлику од процеса промене Устава где су записници и стенограмске белешке објављивани у кратком року, у овом процесу нисмо имали тај ниво транспарентност рада радних група, док су извештаји које је израдио тим Савета Европе достављани неколико седмица након одржаних састанака. Зато сматрамо да је, упркос доброј одлуци да се у радне групе укључе представници струковних удружења, пропуштањем прилике да се организацијама цивилног друштва да статус посматрача, по моделу на који је то дато Савету Европе, пропуштена и прилика да се јавности представи и схватање правосуђа, разлози за оптирање за одређена решења, те у ходу укаже на побољшање решења из домена транспарентности и заштите људских права и тиме поспеши демократски дијалог и легитимност процеса.

Радне верзије свих правосудних закона послате су 15. септембра 2022. године Венецијанској комисији на експертизу. Сматрамо важним кораком то што је Министарство правде ипак одлучило да направи сет консултација пре него се отвори јавна расправа, те да у те консултације укључи цивилно друштво окупљено у оквиру Радне групе НКЕУ за Поглавље 23. Венецијанска комисија донела је Мишљење CDL-AD(2022)030-e на три судска закона 24 октобра 2022. године.[1] У радне верзије унете су измене и тај документ је поново послат Венецијанској комисији. Дана 18. децембра 2022. године објављено је Мишљење CDL-AD(2022)042-e на два тужилачка закона и ново допунско Мишљење  CDL-AD(2022)043-e на нову верзију судских закона.[2]

Корекција законских решења рађена је у складу са експертизом Венецијанске комисије, док се не виде измене у контексту коментара датих на консултативним састанцима у седиштима Апелационих судова, састанку са Радном групом НКЕУ за Поглавље 23 и пристиглим писаним прилозима пре отварања јавне расправе. Збирни коментар Радне групе НКЕУ за Поглавље 23 на радне верзије закона послате су  25. октобра 2022. године.

Одбор за правни систем и државне органе Владе Републике Србије донео је закључке о спровођењу јавне расправе о нацртима пет правосудних закона. Јавна расправа је отворена 12. децембра 2022. године и траје до 15. јануара 2023. године. Допуњени Збирни коментар Радне групе НКЕУ за Поглавље 23 на нацрте правосудних закона достављамо у оквиру расписане јавне расправе. Односи се на верзије нацрта закона које су последње објављене на интернет страници Министарства правде које датирају од 12. децембра 2022. године, за које нисмо сигурни да ли се у потпуности поклапају са верзијама које Венецијанска комисија коментарише у својим најскоријим мишљењима.

Радна група НКЕУ за Поглавље 23 остаје при свим коментарима изнетим на састанку Представљање Првих радних текстова закона у области правосуђа Радној групи за Поглавље 23 Националног конвента ЕУ одржаном у Палати Србија, 23. септембра 2022. године, као и на Састанаку са представницима Радних група за поглавља 23 и 24 Националног конвента о Европској унији одржаном 10. јануара 2023. године, у склопу јавне расправе. Сматрамо да је изразито важно пријемчиво погледати примљене предлоге и јасно и транспарентно представити ниво и образложење поводом прихваћености истих пре отварања јавне расправе.

У наставку Вам достављамо Допуњени Збирни коментар Радне групе Националног конвента о Европској унији (НКЕУ) за Поглавље 23 на нацрте правосудних закона објављене у децембру 2022. године. Коментаре је доставило укупно 9 чланица Радне групе НКЕУ за Поглавље 23 и то:

  • Алумни клуб Правосудне академије
  • Центар за правосудна истраживања ЦЕПРИС
  • Друштво судија Србије
  • Комитет правника за људска права ЈУКОМ
  • НАЛЕД
  • Партнери за демократске промене Србија
  • Транспарентност Србија
  • Удружење јавних тужилаца Србије
  • Форум судија Србије

Као прилог овом документу достављамо и оригиналне допунске прилоге које су организације чланице проследиле координатору Радне групе, тамо где нису директно уношени у овај документ, који у целини, са претходним прилозима, такође чине део Збирног коментара. Због обима документа, наводићемо само чланове закона без цитирања целог члана. Ради прегледности, издвојени су само чланови закона који су предмет коментара, а сви коментари и предлози за измену писани су црвеном бојом. У Допуњеној верзији Збирног коментара зеленом бојом су обележени чланови у којима су коментари мењани или допуњавани у односу на претходну верзију документа из октобра 2022. године.

[1] CDL-AD(2022)030-e, Serbia – Opinion on three draft laws implementing the constitutional amendments on Judiciary, adopted by the Venice Commission at its 132nd Plenary session (Venice, 21-22 October 2022).

[2] CDL-AD(2022)042-e, Serbia – Opinion on two draft laws implementing the constitutional amendments on the prosecution service, adopted by the Venice Commission at its 133rd Plenary Session (Venice, 16-17 December 2022); CDL-AD(2022)043-e, Serbia – Follow-up Opinion on three revised draft Laws implementing the constitutional amendments on the Judiciary of Serbia, adopted by the Venice Commission at its 133rd Plenary Session (Venice, 16-17 December 2022)

Preuzimanje

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.